zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Ільницька О.Л.

Україна, м.Житомир, Житомирський національний агроекологічний університет

 

В статье рассматриваются проблемы кредитного рынка в сельском хозяйстве, которые остаются не решенными. Предложено усовершенствование  нормативной  базы, которая регулирует правовые и финансово-кредитные отношения в аграрном секторе и дальнейшее развитие кредитных институций.

 

Постановка проблеми

Однією з найважливіших категорій ринкової економіки, що відображає реальні  зв'язки  і відносини  економічного  життя суспільства є кредит. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. Це є економічні відносини з приводу зворотного руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора та держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування.

Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування норми прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу. У той же час кредит є необхідним інструментом для підтримки неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення в Україні ринкових відносин.

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання

Питання кредитування сільськогосподарських підприємств для економічної науки не нове, воно розглядалось в економічній літературі зарубіжних країн та в працях сучасних українських економістів. Цій темі присвячені праці В.Алексійчука, В.Андрійчука, І. Баланюка, П. Буряка, О.Василика, В. Грушка, М.Дем’яненка, В.Жукова, О.Лаврушина, М. Маліка, А.Поддєрьогіна, Д.Полозенка, Ю.Потійко, М.Савлука, В. Ситника та ін. Ці роботи є значним внеском в розвиток економічної теорії. В той же час слід зазначити, що питання пошуку оптимального співвідношення джерел фінансування при реалізації конкретних стратегій розвитку підприємств розроблені недостатньо.

Мета дослідження - забезпечення стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств за рахунок залучення кредитних ресурсів. Розглянути та проаналізувати їх стан в сучасних умовах розвитку країни.

Об’єкти та методика досліджень: Об’єктом дослідження виступає процес використання кредитних ресурсів в період кризового стану країни. Теоретико-методологічною базою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних процесів з орієнтацією на вдосконалення сучасної системи управління кредитними ресурсами сільськогосподарських підприємств.

Результати досліджень

У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит, так як він є необхідним інструментом стимулювання народного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В сучасних умовах необхідно навчитися як на макро-, так і на мікрорівні, правильно й ефективно використовувати банківський кредит в інтересах розвитку національної економіки України.

Як свідчить національний і світовий досвід, саме кредитування приносить фінансово-кредитним установам значну частину прибутків та водночас воно пов'язане з кредитним ризиком та ризиком втрати ліквідності та платоспроможності банку, а в підсумку - з ризиком банкрутства.

Ефективне кредитування - це одне з завдань банківської системи України. Кожній фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної операції.

Чистий прибуток українських банків в 2007 році склав 7,1 млрд. грн., що на 54,3% більше, ніж за 2006 рік. [3]

Відповідно до його даних, доходи банків торік виросли на 63,7% - до 68,1 млрд. грн., видатки - на 64,4%, до 61 млрд. грн.

Темпи зростання прибутку українських банків в 2006 році були вищі - 109,1%, тоді як прибутки і витрати росли повільніше - відповідно на 51,2% і 46,2%.

НБУ відзначає, що в структурі доходів на процентні доходи припало 74,6%, комісійні - 18,3%, результат від торговельних операцій - 4,6%, інші операційні витрати - 1,9%.

У витратах банків частка процентних витрат склала 46,9%, загальні адміністративні витрати - 30,7%, відрахування в резерви - 11,4%, комісійні витрати - 2,3%, інші операційні витрати - 5,4%, податок на прибуток - 3,3%.

Відповідно до даних НБУ, у грудні чистий прибуток українських банків склав 0,8 млрд. грн., доходи - 8,2 млрд. грн., видатки - 7,3 млрд. грн.

У повідомленні вказується, що за 2007 рік власний капітал банків зріс на 64,2%, або на 27,3 млрд. грн., - до 69,9 млрд. грн., що трохи нижче від темпів зростання в 2006 році, що склали 70%.

У структурі власного капіталу банків сплачений зареєстрований статутний капітал становить 61,4%, загальні резерви, резервний фонд та інші фонди - 9,6%, результат поточного року - 10,1%, результат переоцінки основних коштів, нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані і дочірні компанії - 11,5%.

Відповідно до повідомлення, зобов'язання банків за 2007 рік зросли на 77,5%, або на 230,8 млрд. грн., - до 528,4 млрд. грн., тоді як в 2006 рік темп зростання був помітно нижчим - 57,7%, або 108,7 млрд. грн.

У структурі зобов'язань строкові вклади/кредити банків на 1 січня 2008 року становили 29,4% (роком раніше - 22,8%); кошти суб'єктів господарювання - 21,2% (25,9%); кошти фізичних осіб - 30,9% (35,7%); цінні папери власного боргу - 3,7% (2,1%); субординований борг - 1,5% (1,6%).

У структурі коштів населення строкові кошти становлять 76,8% (77,2%) загальної суми, або 125,6 млрд. грн., кошти до запитання - 37,9 млрд. грн., або 23,2%. При цьому кошти в національній валюті становлять 60,1% (53,8%) від загальної суми коштів фізосіб.

Крім того, за даними НБУ, за 2007 рік загальні активи банків збільшилися на 74,9%, або на 264,5 млрд. грн., - до 617,6 млрд. грн., тоді як в 2006 році зростання активів склало 58,3%, або 130,1 млрд грн.

У структурі загальних активів високоліквідні активи становлять 10,3% (12,7%), кредитні операції - 78,8% (76,4%), вкладення в цінні папери - 4,7% (4,1%), основні кошти і нематеріальні активи - 4,5%.

При цьому довгострокові кредити зросли на 85,7% - до 291,9 млрд грн., що становить 60,0% (58,3%) наданих кредитів.

У цілому збільшення банківських кредитів в 2007 році склало 80,3%, або 216,7 млрд грн., у тому числі юр особам - 64,7%, або 108,5 млрд грн., фізособам - 97,6%, або 75,9 млрд грн. В 2006 році кредити юрособам збільшилися на 53,8%, фізособам - в 2,3 рази.

Структуру кредиту за видами діяльності показано в табл.1

 

Структура кредиту за видами діяльності, 2007 рік

Таблиця 1

 

Усього

У тому числі

Млн. грн.

%

У національній валюті

В іноземній валюті

Млн. грн.

%

Млн. грн.

%

Усього

245226

100

123783

50,48

121443

49,52

Кредити, надані суб’єктам господарювання

166683

68,0

95438

77,1

71245

58,7

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

11874

7,12

9402

9,85

2472

3,5

Переробна промисловість

44469

26,68

20732

21,72

23737

33,32

Будівництво

10500

6,30

6275

6,57

4225

5,93

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів

63625

38,17

38249

40,08

25376

35,62

Операції з нерухомим майном, оренда

13253

7,95

7195

7,54

6058

8,50

Інші суб’єкти господарювання

22962

13,78

13585

7,03

9377

13,16

Кредити, надані фізичним особам

78543

32,0

28345

22,9

50198

41,3

*Джерело: http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/index.htm

 

Наведені показники свідчать про розвиток кредитування всіх видів діяльності, в тому числі і сільське господарство, мисливство та лісове господарство. Загальна сума вимог банків за кредитами наданими сільськогосподарським підприємствам становила – 11874 млн. грн.(7,12%), при цьому обсяг кредитування в національній валюті становив -9402 млн. грн. (9,85%), в іноземній валюті -2472 млн. грн.(3,5%). Крім того в кредитних ресурсах домінує довгострокове кредитування над короткостроковим, що на 38,4% більше. Це свідчить про збільшення обсягів кредитів спрямованих на фінансування капітальних вкладень сільгоспвиробників, що мають можливість вкладати кошти на більш тривалий час для поступового розвитку підприємства.

На даний момент в Україні вже сформувався комплекс законодавства щодо кредитування сільського господарства в контексті реформування та переходу від дотаційної до ринкової системи фінансування агропромислового комплексу. Зокрема законодавство визначило такі форми кредитування як бюджетне та приватне, що здійснюється із застосуванням наступних інструментів: компенсація відсотків за коротко- і довгостроковими кредитами фінансових установ, взаємне кредитування (кредитні спілки), заставні операції зі складськими свідоцтвами, іпотечне кредитування.

Кредитування сільського господарства характеризується певними особливостями, що пов’язані зі специфікою цієї галузі. Ці особливості викликають досить активну участь держави в кредитних відносинах у сільському господарстві України, що знаходить прояв у безпосередньому наданні державою поворотних позикових коштів на пільгових умовах та частковій компенсації державою відсоткових ставок за кредитами комерційних банків.

Однак, дотепер кредитування банками сільгоспвиробників не досягло бажаного рівня, що викликане відсутністю законодавства про: державну реєстрацію прав на нерухоме майно,  обіг кредитних історій,  порядок проведення прилюдних торгів з аукціонів,  державний земельний кадастр, недосконалістю законодавства про іпотеку та заборону відчуження головного предмета іпотеки в сільському господарстві – землі сільськогосподарського призначення.

Але, не дивлячись на проблеми, які  є сьогодні з кредитуванням сільськогосподарських підприємств Кабінет Міністрів України розрахував прогноз залучення кредитних ресурсів (табл.2.)

 

Прогноз залучення кредитів та інвестицій в сільське господарство

 на 2007-2015 роки

                                                                                           Таблиця 2

 Показники

Фактичні дані млрд. грн.

Прогноз, млрд. грн.

2006 р.

2007р.

2009р.

2010р.

2015р.

Залучення кредитів

12,7

14,0

18,5

20,0

30,0

в т.ч. пільгових

3,2

8,0

12,0

13,0

17,0

Із загальних обсягів кредити:

 

 

 

 

 

- довгострокові

4,7

5,5

9,0

12,0

18,0

- короткострокові

8,0

8,5

9,5

8,0

12,0

Залучення інвестицій

4,9

9,8

11,9

13,3

20,0

в т.ч. іноземних

1,1

2,0

5,0

6,0

8,0

*Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми підтримки розвитку українського села на період до 2015 року"  від 2007р.

 

Як бачимо з прогнозу запровадження механізму часткової компенсації ставки комерційних банків призвело до зростання зовнішнього фінансування. Так згідно «Комплексної програми підтримки розвитку українського села на період до 2015 року», у 2006 році кредити комерційних банків в аграрний сектор склали 12,7 млрд. грн., а 2007р. 14,0млрд.грн.. що в 1,1 рази більше . В тому числі пільгових 3,2 млрд. грн., а 2007р. 8,0 млрд. грн., що в 2,5 рази більше.

Різке зниження попиту на експортовану сировину  спровокувало скорочення обсягів промислового виробництва  і формування дефіциту  поточного рахунку платіжного балансу. В результаті гривня  почала девальвувати. За таких умов погіршився фінансовий стан підприємств, виникли проблеми щодо обслуговування боргів перед банками. Послаблення гривні підірвало платоспроможність господарюючих суб’єктів, яким стає дедалі важче повертати кредити. Ресурси банків зменшуються, відповідно згортаються кредитні операції. Підприємства отримують менше ресурсів, менше виробляють продукції, а отже зменшуються прибутки і доходи падають. Відбувається руйнування економіки, є ризик, що події будуть розгортатись неконтрольовано. Ще в жовтні минулого року активи банків складали 755 млрд. грн., при цьому питома вага активів у цінних паперах була вкрай незначною, кредитний портфель банків складав 570 млрд. грн.. Запас міцності українських банків є й тепер, але важко сказати чи довго вони протримаються. Необхідно розпочати кредитування економіки шляхом упровадження бюджетних програм здешевлення кредитів. Зараз не можна кредитувати металургію, тому що вироблений підприємствами метал неможливо продати. Не можна кредитувати будівельну галузь, доки забудовники не погодяться на зменшення цін на нерухомість і не почнеться її продаж з огляду на платоспроможний попит. За умови кризи фізичні особи вивели з банків понад 50 млрд. грн., а це означає, що кредитний механізм запрацює лише тоді, коли влада визначить сектори відновлення економіки, сегменти виробництва продукції, на яку є платоспроможний попит. До таких сегментів належить АПК і легка промисловість, малий і середній бізнес, але їх кредитування можливе лише за сприяння держави.

Постановою КМУ від 26.02.2009 року №153 передбачено порядок використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів для підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів[2]. Компенсація надається на конкурсній основі підприємствам АПК, які залучили кредити. Розміри компенсації затверджуються щороку Кабміном. Компенсація за кредитами в інвалюті надається лише в разі наявності у позичальника ЗЕД- договору на закупівлю техніки та обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, та племінної худоби.

Компенсація не надається позичальникам, які мають понад 6-місячну заборгованість перед бюджетом та ПФУ. Дана постанова набрала чинності з 10.03.2009 року.

Проблеми, що пов’язані з кредитуванням сільськогосподарських виробників, досі залишаються не вирішеними:

·     низька кредитоспроможність сільськогосподарських підприємств;

·     недостатність заставного майна в сільгоспвиробників;

·     слабкість банківської системи України;

·     нерозвиненість небанківських інститутів кредитування (зокрема кредитних спілок).

 

Висновки та перспективи досліджень

Вирішуючи проблеми, за сучасних умов нестабільності зовнішнього середовища й конкурентної боротьби, вітчизняні сільськогосподарські підприємства повинні не тільки концентрувати свою увагу на власних внутрішніх проблемах, але й розробляти довгострокову стратегію, яка дозволила б їм адаптуватися відповідно до змін, які відбуваються в зовнішньому оточенні. У зв’язку з цим особливого значення набуває необхідність розробки стратегії управління фінансовими ресурсами, адекватної стратегічним цілям і завданням підприємства.

 

Література

 

1.      Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми підтримки розвитку українського села на період до 2015 року"  від 2007р. С.79-80

2.      Постановою КМУ Про порядок  використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів для підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів. від 26.02.2009 року №153

3.      http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/index.htm

4.      http://charts.finance.ua/ua/credit_deposit/credit_jur/~/4/usd/3

5.      http://organizations.finance.ua/ua/info/~/244/finres/finres/2006/02/01Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet