zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Принципи формування механізму організаційного забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства

 

Карпіщенко О.О.

Україна, м.Суми, Сумський державний університет

 

В статье сформулированы принципы формирования механизма организационного обеспечения инновационного развития промышленного предприятия, а также проанализировано их содержание.

 

Інновації супроводжують практично усі аспекти діяльності сучасного підприємства, що ефективно функціонує та цілеспрямовано розвивається. Інновації реалізуються у нових товарах, матеріалах і технології їх виготовлення, нових методах організації виробництва, на всіх його стадіях, і збуту, нових ринках збуту та способах використання товару, підборі, навчанні та мотивації персоналу.

Тенденції розвитку провідних підприємств різних галузей показують зростання ролі інновацій у виборі напрямку та інструментів стратегічного розвитку та підвищенні ефективності економічної діяльності. З огляду на це, інновації слід розглядати не тільки як спосіб вирішення технологічної чи організаційної проблеми, або появу нового продукту, а ще й як інструмент досягнення мети стратегічного розвитку.

На визначальній ролі інновацій у розвитку підприємства наголошують такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В.О. Василенко, С.М. Ілляшенко, Г.Я Гольдштейн, С.Д. Ільєнкова, , В.Г. Мединський, П.Н. Завлін, Р.А. Фатхутдинов та ін.

В сучасних умовах самостійним об’єктом дослідження та аналізу стає діяльність з організаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства в усіх її проявах, включаючи визначення її ролі і задач у процесі функціонування підприємства, з’ясування факторів впливу внутрішнього та зовнішнього середовища, розробку принципів формування та структури механізму організаційного забезпечення інноваційного розвитку.

Перш за все слід визначити принципи формування механізму організаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства, що дозволить більш докладно дослідити вплив інноваційного розвитку на функціонування промислових підприємств, виділити існуючі проблемні елементи, що потребують адаптації до функціонування на основі інновацій як обов’язкової умови існування підприємства у високо конкурентному середовищі; сформувати адаптивну, чітку та зрозумілу структуру механізму організаційного забезпечення інноваційного розвитку, визначити зв’язки між підсистемами механізму та їх характер, а також взаємодію механізму на макро- та мікрорівні.

Метою статті є формулювання та визначення змісту принципів формування механізму організаційного забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства.

У відповідності до вищезазначеного, на нашу думку, формування та функціонування механізму організаційного забезпечення інноваційного розвитку (МОЗІР) має ґрунтуватися на таких принципах: цілісності, адаптивності, цілеспрямованості, альтернативності, збалансованості, правової захищеності управлінського рішення, орієнтації процесу управління на задоволення запитів різних груп споживачів, виправданого ризику.

Принцип цілісності. Цілісність МОЗІР має двоякий характер, з одного боку необхідно забезпечити перебіг інноваційного процесу на усіх стадіях життєвого циклу інновацій починаючи з розробки ідеї та завершуючи комерціалізацією, а з іншого – реалізовувати інновації у різноманітних сферах діяльності підприємства.

Корпоративна система управління інноваціями включає наукові дослідження, винахідництво, венчурне управління інноваційними проектами та їх венчурне фінансування, управління інтелектуальною власністю, виробництво інноваційних продуктів, маркетинг як інноваційних ідей всередині компанії, так і інноваційних продуктів на зовнішньому ринку, та управління очікуваннями, як спонсорів, так і покупців. Якщо хоча б одна ланка у цьому ланцюзі буде слабкою чи відсутньою, то ефективність усього інноваційного ланцюга, що визначається міцністю найслабшої ланки, буде або дуже низькою, або взагалі дорівнюватиме нулю [1].

Під цілісністю слід розуміти розвиток системи організаційного забезпечення інноваційного розвитку як єдиного цілого із взаємообумовленістю та взаємоузгодженістю усіх її підсистем. Принцип цілісності узгоджує сукупність усіх аспектів функціонування МОЗІР як комплексу взаємопов’язаних підсистем управління та їх інструментів, що виконують покладені на них функції та взаємодіють з ринковим механізмом та організаційно-економічним механізмом підприємства.

Принцип адаптивності. Полягає у здатності МОЗІР гнучко реагувати на постійні зміни умов функціонування, самовдосконалення з метою забезпечення тривалого функціонування підприємства відповідно до його місії та планів стратегічного розвитку. В умовах нестабільного ринкового середовища, глобальних потрясінь світової економіки, в умовах яких неодмінно має відбуватися перерозподіл сфер впливу, від підприємств вимагається оперативна реакція на зміну ринкових можливостей і загроз шляхом перерозподілу виробничих, матеріальних та людських ресурсів на виконання актуальних завдань, що вирішуються шляхом інноваційного розвитку підприємства.

Відкриті системи мають вміти вирішувати протиріччя треба/можу та за рахунок саморозвитку «дотягувати» свої можливості до рівня вимог ззовні [2].

Будь-яка керована система еволюційно розвивається, удосконалюється, у ній зростає впорядкованість, оптимізується структурна організація. Джерелом, причиною розвитку є внутрішні протиріччя системи та еволюція системи, що залежить від своєчасного визначення цих протиріч, зменшення чи усунення їх негативного впливу. Протиріччя як діалектична категорія є необхідним і суттєвим фактором розвитку будь-якого поступального руху. Оптимізація управління дозволяє удосконалювати структуру керованого об’єкта та підвищує його функціональні можливості, що у результаті призводить до послаблення чи повного усунення внутрішньосистемних негативних процесів[3].

Принцип орієнтації процесу управління на задоволення запитів різних груп споживачів. В сучасних ринкових умовах для забезпечення успішної реалізації продукції, виробнику слід орієнтуватися на задоволення запитів цільових груп споживачів. Для підприємств, що працюють на промисловому ринку, визначальними у виборі напрямків діяльності є рівень розвитку галузі та конкретні потреби наявних та потенціальних споживачів, що сформовані під існуючі та перспективні виробничі процеси. Головними критеріями розробок мають бути: якість, екологічність, підтримка прогресивних технологічних процесів. Для споживчого ринку визначальними є результати маркетингових досліджень. Тобто для звичайних споживачів на першому місці стоїть результат, а не процес його досягнення. Як зазначає І. Ансоф, у сфері споживчих товарів, більш досконалій з точки зору технології продукції ще не гарантовано широкий ринок, а маркетинг та вірне врахування можливостей ринку можуть виявитися важливішими за технологічні переваги.

Ще однією відмінністю промислового ринку є те, що процес споживання інновації може починатися на різних стадіях інноваційного циклу, наприклад, предметом продажу є патент на винахід або ліцензія на виготовлення продукції чи застосування технологічного процесу.

У результаті слідування даному принципу, підприємство забезпечить довгострокові конкурентні переваги на ринку, покращить власний імідж, підтримає на належному рівні власні наукові здобутки та сформує базу для подальшого зростання.

Принцип цілеспрямованості. У теорії управління проблема мети є центральною, вона визначає і регулює дії та є основним законом, складним алгоритмом поведінки, що підпорядковує собі усі сторони керуючого впливу. Функціонування будь-якої системи буде ефективним, якщо у причинно-наслідковий зв'язок між елементами її структури буде включено чітко сформульовану мету [3].

Мета є системовизначаючим фактором. Будь-яка система завжди призначена для чого-небудь конкретного, існує для певної мети [4].

Принцип правової захищеності управлінського рішення. З переходом України до ринкової економіки, з підвищенням ролі міжнародних науково-технічних зв’язків, постало питання знання та постійного вивчення законодавчих актів держав з якими співпрацює підприємство. Інновації, що є результатами наукових розробок, захищені авторськими свідоцтвами, патентами та ліцензіями. Системи захисту прав інтелектуальної власності у кожній країні мають певні відмінності, які слід враховувати при купівлі або реалізації науково-технічних розробок. Дотримання даного принципу є особливо важливим за участі підприємства у трансфері технологій та реалізації власної продукції за кордон.

В умовах високо глобалізованого світу порушення законодавства однієї країни може потягнути за собою заборону працювати на ринках багатьох країн, наприклад, у Євросоюзі.

Принцип альтернативності. Зважаючи на неповну передбачуваність розвитку ринку, слід враховувати альтернативність розвитку подій з різною імовірністю того чи іншого сценарію. З огляду на особливий характер інноваційного процесу, успішний перебіг якого залежить від значної кількості факторів, завжди слід розглядати можливі варіанти розвитку подій і зважати на це у відповідних розрахунках і висновках. Оскільки заздалегідь не відомо який з варіантів отримає розвиток, слід розглядати кілька варіантів (найбільш імовірних), що відповідатимуть оптимістичному, найбільш імовірному та песимістичному сценарію розвитку подій.

Обов’язковою вимогою до розроблюваних варіантів є можливість їх порівняння за сталим для усіх них набором параметрів. Наприклад, час, витрати, вартість інтелектуальної власності, ступінь досягнення цілей, глибина використання наявного науково-технічного потенціалу.

Принцип збалансованості. Функціонування підприємства передбачає як дії з короткостроковим результатом, що забезпечують поточне функціонування підприємства, так і такі, що спрямовані на середньо- та довгострокову перспективу розвитку. При цьому особливо важливим завданням інноваційного управління стосовно планування програми дій та бюджету на її виконання є підтримання балансу між поточним розвитком підприємства та розвитком бази для майбутнього існування. За умови перекосу у бік забезпечення поточного функціонування існує небезпека втрати динаміки розвитку, наслідком чого буде поступовий перехід підприємства у стан стагнації із наступним періодом спаду. У протилежному випадку може трапитись ситуація, коли підприємство припинить своє існування, не реалізувавши потенціалу підготованої заздалегідь бази.

Принцип виправданого ризику. Інноваційна діяльність за своєю суттю є ризикованою. Це пов’язано з високим ступенем невизначеності протягом усього інноваційного циклу.

Отже, до МОЗІР промислового підприємства ставляться високі вимоги, що подиктоване визначальним значенням інновацій у стратегічному розвитку підприємства. Формування МОЗІР має відбуватися на основі описаних принципів з урахуванням особливостей конкретного підприємства, що враховують галузь, масштаби діяльності підприємства, його ринкове положення та ін.

 

Список використаних джерел:

 

1.      Системное управление инновациями. Новый поход к управлению инновациями в интеллектуальной компании [Электронный ресурс]/ Вадим Котельников // Режим доступа к изд. - http://www.cecsi.ru/coach/innovation_systemic.html.

2.      Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. / Р.Ф. Абдеев. - М.: ВЛАДОС, 1994. - 288 с.

3.      Основные принципы управления [Электронный ресурс] // Элитариум - Дистанционное обучение. – 2003. – Режим доступа к изд. - http://www.elitarium.ru/2003/12/14/osnovnye_principy_­upravlenija.html.

4.      Общая теория систем (системы и системный анализ). Принцип целенаправленности [Электронный ресурс]/ М.А. Гайдес // Режим доступа к изд. - http://health.polbu.ru/gaides_systems/ch04_iv.html.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet