zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ

 

Голубєва О.І.

Україна, м. Житомир,

Державний університет імені Івана Франка

 

The article touches upon some problems of modern system of education; outlines the ways of its reforming.

 

“В основу формування особистості мають лягти перед усім ідеї гуманістичної парадигми особистісно орієнтованої освіти та виховання. Мета особистісно орієнтованої гуманної освіти – не сформувати й навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації”.

Василь Кремень.

 

Кінець ХХ - початок ХХІ століття ознаменувався значними змінами в соціально-економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері. Сучасний розвиток суспільства вимагає нової системи освіти – інноваційного навчання, що сформувало б в учнів здібність до проективного визначення майбутнього, відповідальність за нього, віру в себе і свої професійні здібності впливати на майбутнє.

За останні двадцять років значно розширились міжнародні зв’язки між Україною й країнами Європейської Співдружності, між українськими й зарубіжними фірмами, підприємствами й організаціями в різних сферах діяльності. Великого значення набуває інтенсифікація безпосередніх зв'язків між українськими й зарубіжними школами, розробка програм із культурного та освітнього обміну учнями, активізація участі школярів, студентів у спільних міжнародних проектах. Сучасний світ став більш багатонаціональним і багатомовним: з одного боку, активізується процес глобалізації та економічної конкуренції, а з іншого – зростає роль національної ментальності. Показовою є ситуація на ринку праці: практично всюди потрібні фахівці, які вміють працювати з комп'ютером і знають принаймні одну іноземну мову. Крім того, наше суспільство стало мобільнішим: відпочинок, навчання й навіть працевлаштування за кордоном стають реальністю.

Таким чином, реформування сучасної вітчизняної освіти, орієнтованої на входження до світового освітнього простору, стало ознакою сьогодення. Це змушує переосмислити цілі, завдання, зміст і технології навчання у системі освіти України, враховуючи при цьому існуючий багатий національний і міжнародний досвід.

В умовах сьогодення, щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними якостями:

·         гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

·         самостійно та критично мислити;

·         уміти бачити та формулювати проблему (в особистому та професійному плані), знаходити шляхи раціонального її вирішення;

·         усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій його дійсності;

·         бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

·         грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем);

·         бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

·         вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня [3].

Здійснивши аналіз рекомендацій сучасних наукових досліджень в галузі педагогіки щодо шляхів вдосконалення сучасної системи освіти, ми знаходимо схожі висновки:

·         посилення практичного напряму змісту шкільних курсів природничо-наукового циклу;

·         вивчення явищ, процесів, об’єктів, що оточують учнів у їх повсякденному житті;

·         перенесення акцентів на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності;

·         урахування знань, які дістають учні поза школою з різних джерел.

Таким чином, важливою рисою сучасного процесу навчання повинна бути його спрямованість на підготовку учнів не тільки до пристосування, але й до активного засвоєння ситуації соціальних змін; а головний стратегічний напрям реформування світової і вітчизняної системи освіти лежить в площині вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.

Слід зазначити, що в умовах цієї парадигми освіти вчитель частіше виступає як організатор всіх видів діяльності учня, іншими словами він бере на себе роль компетентного консультанта і помічника. Професійні вміння вчителя повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на кваліфіковану діагностику їх діяльності та розвитку. Це значно складніше, ніж традиційна освіта.

Закономірно постає питання: у чому ж полягає суть технологічності? Як зробити навчальний процес педагогічно керованим?

Процес гуманізації сучасної освіти, її орієнтація на всебічну реалізацію особистісного потенціалу учня змусили школу перейти на технологічний етап розвитку. При цьому дуже важливо, щоб процес навчання був психологічно та валеологічно обґрунтованим.

Проблема сьогодні полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і його особистої творчої індивідуальності. Окремі форми і методи навчання повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям загалом і технології навчання - зокрема [4].

Сучасна система освіти існує в рамках двох стратегій, що належать педагогічній науці і практиці. Перша – стратегія формування – характеризується педагогічним втручанням ззовні у внутрішній світ дитини, нав’язуванням їй наявних, вироблених суспільством способів діяльності та оцінок. Друга – стратегія розвитку – відображає безпосередньо розвиток особистісного потенціалу учня, його самоактуалізацію. Слід визнати, що з позиції технологізації на сучасному етапі гірше розроблена саме стратегія розвитку, або особистісно орієнтована освіта. Далі від діагностики особистих характеристик учня технологія на сьогоднішній день майже не просунулась. Звісно, що технологізувати процес управління особистісним розвитком дитини в навчанні – вкрай нелегке завдання. Логічно постає питання щодо стандартизації освіти. Можливо, такий стан справ в освіті демонструє перехід світової освіти в нову її якість.

Таким чином, вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем [4].

 

Література

 

1.      Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

2.      Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат,, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под. ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.

3.      Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред.. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 255 с.

4.      Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник. / За ред. Г.С. Сазоненко – К.: Гопак, 2000.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet