zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ САНАЦІЇ І ЇЇ РОЛЬ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

 

Ключевська М.В.

Україна, м. Чернівці,

Буковинська державна фінансова академія

 

The article considers the mechanism of enterprise reorganization within the bankruptcy procedure, the problems of conducting such reorganization on the domestic enterprises are analyzed. The necessity of developing the financial mechanism of enterprise sanation and its realization are grounded, its structure and toolkit are defined.

 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні спостерігаються процеси, пов’язані з формуванням і розвитком ринкових відносин господарювання, але вони супроводжуються ризиком, який негативно впливає на діяльність підприємств і може призвести до їх неплатоспроможності. Інститут банкрутства повинен подолати цей дестабілізуючий вплив ринкової економіки на економічне життя суспільства. У розвинутих країнах він має тисячолітню історію і є щоденною необхідністю.

Але оскільки економічна ситуація в Україні тільки починає стабілізуватися, масове банкрутство та ліквідація підприємств може зруйнува­ти новостворені господарські відносини, що призведе до дестабілізації еконо­міки. Тому стає актуальною проблема санації як системи заходів із виведення господарюючого суб'єкта з фінансової кризи.

Прикро, але в 90-ті роки минулого століття, на які припадає значна кількість банкрутств українських підприємств, процедура санації практично не застосовувалась. Це було головною відмінністю української практики формування ринкових відносин та подолання фінансово-економічної кризи від світової [7, с. 8]. Така ситуація стала можливою через відсутність теоретичних і практичних доробок, які б стали основою для проведення ефективної процедури санації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження питань санації належить таким ученим, як Терещенко О.О., Коваленко Д.І., Череп А.В., Іщенко О.В., Івженко А.С. та інші. Однак дані дослід­ження стосуються тільки окремих аспектів розглянутої проблеми і в науковій літературі досі бракує ґрунтовних теоретичних напрацювань у сфері санації. Також потрібно проводити дослідження практичного інструментарію здійснення санації та її роль у подоланні мікро- та макроекромічних криз.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Економічні реформи в Україні призвела до необхідності відновлення інституту банкрутства на початку 90-х років XX століття. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-ХІІ був спробою об'єднати елементи законодавства країн з розвинутою ринковою економікою: США і європейських держав [2]. У період до 1999 р. практика реалізації процедур банкрутства свідчила про несприятливий економічний фон для правової діяльності. Криза неплатежів охопила майже всіх товаровиробників. Таким чином, основним підходом до вирішення проблеми існування збиткових підприємств і при цьому найбільш актуальним завданням є не збанкрутування підприємств, а саме відновлення їх платоспроможності, виве­дення підприємств, які знаходяться в кризі, спочатку на беззбитковий, а потім і на прибутковий рівень діяльності.

Постановка завдання. Метою даної статті є формування уявлення про санацію як економічну категорію для розроблення дієвих механізмів фінансового оздоровлення вітчизняних суб’єктів господарювання та економіки в цілому, аналіз особливостей використання санаційного механізму для відновлення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства та визначення напрямів її удосконалення з урахуванням сучасних економічних умов.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «санація» є іншомовним і перекладається як «оздоровлення, лікувальний захід, приведення до ладу». У сучасному розумінні санація розглядається в трьох аспектах: медичному, економічному та назва фашистського режиму в Польщі в 1926-1939 рр. У даній статті санація розглядається з економічної точки зору. Даний термін був запозичений в економічну науку в минулому столітті з лікарської справи, коли набули поширення уявлення про економічні системи як такі, що функціонують подібно до живого організму. Економічна криза почала розглядатися як певне захворювання підприємства, тому суб’єкт господарювання підлягав лікуванню – здійсненню оздоровчих заходів [4, с. 33].

Існує два глобальних підходи до розуміння економічної сутності санації – традиційний і антикризовий. Перший характеризується тривалим історичним розвитком інституту неспроможності, а також необхідністю чіткого правового регулювання, він розглядає санацію в межах реалізації процедури банкрутства. Антикризовий підхід покликаний суттєво розширити можливості практичного застосування оздоровчих заходів як в межах процедури банкрутства, так і поза нею, використовуючи новітні досягнення економічної теорії, тобто даний підхід був розширенням і удосконаленням попереднього.

Фінансова санація здійснюється в декілька етапів і має певний порядок проведення. Цілісний погляд на етапи розробки санаційної концепції окремо­го підприємства відображає класична модель санації, яка широко використову­ється як основа для розробки механізму фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання в країнах з розвинутою ринковою економікою [5, с. 94].

Процес санації здійснюється у такій послідовності:

1. Аналіз причин виникнення кризової ситуації - на основі первинної інформації (первинні бухгалтерські документи, рішення зборів акціонерів, фінансові пла­ни тощо) визначаються зовнішні та внутрішні чинники кризи, а також реальний фінансовий стан фірми.

2. Прийняття рішення на основі результатів аналізу щодо ліквідації підпри­ємства чи його санації - коли отримано необхідні дані щодо фінансового стану підприємства та при­чин фінансової кризи, роблять висновок про можливість або недоцільність санації даної господарської одиниці. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано, капітал втрачено, структура балансу незадовільна, то приймають рішення про консервацію та ліквідацію суб’єкта господарювання. Коли підприємство має можливість відновити платоспроможність, прибутковість і ліквідність, має ринки збуту товарів, кваліфікований персонал, то приймається рішення про проведення санації.

3. Визначення стратегічних цілей санації - тут не­обхідно враховувати обмеженість ресурсів підприємства, обмеженість збуту продукції та правове регулювання цього процесу в країні. Отже, цілі санації повинні бути реальними та придатними для вимірювання.

4. Формування програми санації з виходом на проект, санації, тобто фор­мування санаційних заходів - програма санації, є комплексом заходів, спрямованих на ви­ведення підприємства з кризи.

5. Розробка плану санації - обґрунтування санації, розрахунок обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей, конкретні графіки та метоли мобілізації фі­нансового капіталу, строки освоєння інвестицій та їхньої окупності, оцінку ефективності санаційних заходів, а також прогнозовані результати виконання проекту.

6. Реалізація плану санації, координація дій всіх учасників санаційного процесу, нагляд, контроль за виконанням плану з боку зацікавлених осіб (комітет кредиторів, інвестор, господарський суд).

Тривалість процедури санації - 12 місяців і може бути подовжена не більш ніж на 6 місяців. Основним документом, який регламентує процедуру, є план санації, що складається арбітражним керуючим протягом 3 місяців з моменту введення процедури санації. Потім план санації піддягне розгляду на засіданні комітету кредиторів. Скликати його керуючий санацією зобов'язаний у чотирьохмісячний термін з дня впровадження процедури санації [3, с. 144].

На сьогодні найбільш вдалим вважається визначення поняття санації, яке запропоноване Терещенком О.О., на його думку – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і ліквідності підприємства-боржника в довгостроковому періоді [6, с. 36]

Висновки. Отже, регулювання фінансового оздоровлення підприємств значною мірою залежить від чинного законодавства, яке на сьогодні залишається недосконалим, що у свою чергу, ускладнює санаційний процес підприємств і тим самим спричиняє виникнення макроекономічної стабільності.

Сьогодні, в умовах світової фінансової кризи багато підприємств опинилися у скрутному становищі і потребують невідкладної допомоги, тому потрібно вдосконалювати процес проведення санації, робити його доступним для всіх підприємств, які мають негативні результати діяльності для того щоб відновити платоспроможність і прибутковість суб’єкта господарювання та, як наслідок, підтримати стабільний рівень економіки та ВВП.

 

Список використаних джерел

 

1.      Про банкрутство: Закон України від 14. 05. 1992 № 2343-ХІІ// zakon1.rada.gov.ua.

2.      Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30. 06.1999 №784-ХІV // zakon1.rada.gov.ua.

3.      Івженко А.С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов / А.С. Івженко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №4. – С. 142-147.

4.      Іщенко О.В. Генеза економічної сутності санації господарюючих суб’єктів / О.В. Іщенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - №10. – С. 32-37.

5.      Коваленко Д.І. Санація як форма реструктуризаційних процесів на промислових підприємствах України / Д. І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №12. – С. 92-98.

6.      Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств: підруч. / О.О. Терещенко – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

7.      Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: підруч. / А.В. Череп - К.: Кондор, 2006. – 380 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet