zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

 

Самілик В.І.

Україна, м. Глухів,

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 

В статье раскрывается сущность экологической компетентности будущих учителей биологии, её компоненты, функции. Обоснованы причины актуальности и методы формирования этого феномена. Предложенная методика включает использование проэктной работы, тренинговых форм, развязывание экологических задач и заданий.

 

Екологічна ситуація як державного, так і світового масштабу розвивається за принципом ланцюгової реакції. У поглядах суспільства домінує стереотип, що негативного впливу довкілля зазнає лише від діяльності великих промислових об’єктів та катастроф, що супроводжуються викидом отруйних речовин, знищенням живих організмів, забрудненням ґрунтів, водойм тощо. Останнім часом майже ніхто не замислюється над тим, що байдуже ставлення до довкілля, споживацький, руйнівний характер взаємодії в системі «Людина - Природа» негативно відбивається на здоров’ї громадян, їхній повноцінній. Цей перелік доповнює й зниження загального рівня культури в суспільстві. Однак, простежується й інша тенденція, яка полягає у чіткому знанні своїх прав на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про його стан і відшкодування збитків, завданих здоров’ю або майну екологічними правопорушеннями (ст. 50 Конституції України) [4]. Коли ж мова заходить про обов’язки кожної особистості, а саме: не завдавати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати збитки, повідомляти інформацію про екологічний стан, забезпечувати вільний доступ до неї та поширення, то закон чомусь втрачає свій авторитет.

Глобалізація ситуації змушує шукати раціональне вирішення проблеми. Діяти потрібно сьогодні, щоб закласти в свідомості майбутніх поколінь відповідні цінності, а саме: любов до світу живого, прагнення примножувати, а не руйнувати, усвідомлювати важливість своїх вчинків і діяльності інших на даному етапі та для прийдешніх поколінь, викорінювати усталені принципи поведінки, що нагадують народну мудрість «Моя хата скраю».

Загальновідомо, що краще виховувати, ніж перевиховувати. Саме тому, ми робимо акцент на підготовку фахівців-педагогів, діяльність яких складає чималий відсоток у формуванні світогляду підростаючого покоління, зокрема екоцентричного типу свідомості. Тобто, мова йде про розвиток професійної, у нашому випадку, екологічної компетентності студентів-біологів. Вирішення питання, що постало, вбачається у впровадженні новітніх педагогічних, психологічних методів та технологій, які б і дозволили змістити керівний важіль у бік екологізації поглядів молоді. Використання останніх досягнень в області методики викладання біології та екології з метою формування всебічно розвиненої особистості, для якої природоохоронна діяльність не є чимось далеким, а виступає однією із життєвих цінностей, факторів збереження людства.

Проблема гармонійних відносин у системі «Людина-Природа» розглядалася видатними педагогами минулого, зокрема Я.-А.Коменським [3], Г.С.Сковородою [9], О.В.Сухомлинським [7], К.Д.Ушинським [8]. Психолого-педагогічних аспекти екологічної освіти обґрунтовані у працях С.Д.Дерябо [1], І.Д.Звєрєва [2], А.М.Кмець [6], М.В.Хроленко [6], С.В.Шмалей [11], В.А.Ясвіна [1]. За важливість неперервності екологічної освіти виступають А.М.Льовочкіна [5], В.В.Рибалка [5] та інші.

Проаналізувавши ряд філософських, психолого-педагогічних, методичних джерел, встановили необхідність детальнішого розкриття змісту поняття «екологічна компетентність» та особливостей структури останньої, способів та методів її формування. Саме до цього й зводиться мета та завдання цієї статті.

Сутність ключового поняття розглядаємо як інтеріоризовані знання, вміння та навички, які полягають у поєднанні теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності, спрямованої на формування екоцентричної свідомості, культури, природоохоронної діяльності.

На основі аналізу сучасних психолого-педагогічних досліджень з проблеми формування екологічної компетентності молоді, нами було виділено наступні компоненти структури зазначеного феномену:

·         потребово-мотиваційний – відображає мотиви, мету, ціннісні орієнтації в навчанні, професійній діяльності, передбачає наявність зацікавленості у сфері екології, потребу в знаннях, оволодінні дієвими способами організації професійної діяльності;

·         інтелектуально-знаннєвий – полягає у чіткому володінні знаннями з фаху, вміннями працювати з інформаційними об’єктами, встановлювати міжпредметні зв’язки, аналізувати матеріал, досвід науковців у відповідній галузі, робити висновки, здійснювати творчий підхід, займатися пошуковою роботою у сфері екології, поглиблювати та знайомитися з новітньою інформацією;

·         емоційно-вольовий – передбачає позитивне ставлення до довкілля, гуманність по відношенню до живого, вміння співпереживати, відчувати відповідальність за свої, прояв ініціативності, наполегливості, самостійності тощо та виховання цих рис в учнів;

·         діяльнісно-поведінковий – активне застосування екологічних знань в професійній діяльності та повсякденному житті, уміння встановлювати міжособистісні зв’язки, організовувати спільну діяльність екологічного змісту, виховувати зазначені якості в самих учнів; до цього ж компоненту належить готовність до використання та пошуку новітніх технологій;

·         рефлексивний – визначається ставленням до навколишнього світу та до себе через призму зв’язків у системі «людина - природа», до своєї діяльності та способів її реалізації. Сюди відноситься самосвідомість, самоконтроль, розуміння власної значимості у вирішенні питань екологічного змісту, відповідальності за свою роботу, вчинки тощо.

На основі цього було виокремлено наступні функції екологічної компетентності:

1)      естетично-мистецька – пошук гармонії із світом природи, шляхом пізнання її краси, неповторності, динамічності, розгляд її як джерела натхнення та фактора підвищення емоційного стану;

2)      творчо-пошукова – розвиток креативних здібностей у сфері природничих наук, спрямований на поліпшення ситуації внаслідок використання досягнень, внутрішніх потенціалів особистості;

3)      комунікативно-пізнавальна – поширення знань, вмінь, досвіду за допомогою різних прийомів та способів у залежності від індивідуальних та вікових особливостей у середовища найближчого оточення;

4)      рефлексивно-проективна – пізнання самого себе, визначення свого ставлення до природи, її місця в житті з метою пошуку у внутрішньому світі способів та засобів вирішення екологічних проблем;

5)      профорієнтаційна – пошук власного «Я» серед множини професій, пов’язаних з екологією, природою в цілому, її збереженням, примноженням, відновленням та розвитком;

6)      морально-етична – формування норм поведінки на основі пізнання законів, особливостей взаємодії із світом живого, розгляду питання про вичерпність ресурсів, негативний вплив господарської та промислової діяльності, наукових випробувань;

7)      розвивальна – розвиток загальних здібностей, самостійності, ініціативності на основі організації різноманітної діяльності екологічного спрямування проблеми.

У ході експериментального дослідження рівнів сформованості екологічної компетентності (низький, середній, високий) студентів першого курсу – майбутніх вчителів біології, за допомогою ряду методик та анкет, розроблених нами, було встановлено необхідність формування та розвитку окремих її компонентів. Аналіз статистичних даних дозволив встановити, що лідируючу позицію займає низький рівень екологічної компетентності. Він властивий для 50 % респондентів. 36 % оптантів мають середній рівень, лише 14 % - високий. Ці показники підтверджують необхідність активного пошуку дієвих методів формування вищезгаданого феномену. Такими, на нашу думку, є використання активних методів навчання, зокрема проектної роботи, тренінгових занять, розв’язання навчально-екологічних задач, а саме: пошуково-екологічних, дослідницько-екологічних, креативно-екологічних, еколого-корекційних [10]. Подібне поєднання забезпечує комплексність і різносторонність процесу. Саме це ми й поклали в основу методики, впровадження та перевірка ефективності якої – сутність наступного етапу експерименту.

Отже, враховуючи особливості структури екокомпетентності, відповідна система побудови взаємодії із студентами має поліпшити ситуацію, тобто, сприяти формуванню високого рівня першої.

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми. Перспективу подальшої діяльності ми пов’язуємо з розробкою навчальних та методичних матеріалів з розвитку екологічної компетентності та створення методик екологічної психодіагностики.

 

Література

 

1.      Дерябо С.Д. Экологическая педагогика и психология. Учеб. Пособие для студ. вузов/ С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 480с.

2.      Зверев И.Д. Экологическое образование в школе/ Зверев И.Д. – М., Московский центр межнационального и сравнительного образования, 1994. – 32 с.

3.      Коменский Я.-А. Избранные педагогические сочинения, Т. 2/ Я. А. Коменский. – М.: Учпедиздат, 1955. – 625 с.

4.      Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року зі змінами та доповненнями згідно із Законом України «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-ІV. – Харків: Весна, 2007. – 48 с.

5.      Льовочкіна А.М. Екологічна психологія / Льовочкіна А.М. – К.: Міленіум, 2003. – 122с.

6.      Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка М.М. Гришка «Перспективи розвитку сучасної біології: тенденції та напрямки» 8-9 жовтня 2009 року – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2009. – 286 с.

7.      Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В п’яти томах/ Сухомлинський В.О. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.1. – 653 с.

8.      Ушинський К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. / под. ред. А.И. Пискунова. – М.: Педагогика, 1978. – Т. 1. – 557 с.

9.      Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-е, виправлене, поповнене / Фіцула М.М. – К.: «Академвидав», 2005. – 560 с.

10.  Хилько М.І. Екологічна культура: стан та проблеми формування / Хилько М.І. – К.: Знання, 1990. – 36 с.

11.  Шмалей С.В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу: Монографія/ Шмалей С.В. – Херсон: Літера, 2004. – 364 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet