zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АНАЛІЗ ДОСТАТНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ

 

Спиридонов А.В.

Науковий керівник – Нікіфоряк Л.С.

Україна, м. Чернівці,

Буковинська державна фінансова академія

 

Статья посвящена управлению денежными потоками на предприятии, а именно исследованию значения достаточного объема денежных потоков на предприятии как предпосылки эффективной его деятельности.

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання, коли, з одного боку, існує обмеженість фінансових ресурсів та, з іншого, потреба господарюючих суб’єктів в них особливо актуальною постає проблема ефективного управління фінансовими ресурсами на підприємстві, зокрема управління грошовими потоками.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Про актуальність теми управління грошовими потоками на підприємстві свідчить також велика кількість публікацій та досліджень на дану тему як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких Поддєрьогін А.М., Надточій С.І, Кожем’якіна С.М., Єфремов С.М., Вінц Ю.О., Ю. Брікхем, С. Росс, Р. Брейлі та ін.

Метою статті є дослідження значення аналізу достатності грошових потоків на підприємстві та управління ними для здійснення ефективної господарської діяльності та обгрунтування заходів щодо стимулювання збільшення вхідних грошових потоків, зменшення вихідних грошових потоків та їх збалансування.

Виклад основного матеріалу. Здійснення практично всіх видів діяльності на підприємстві породжує рух грошових коштів у формі надходжень і витрат. Цей рух являє собою безперервний процес і визначається як грошовий потік.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 „Звіт про рух грошових коштів” визначає, що грошовий потік являє собою надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошовими коштами визнаються готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості [1].

На виробничих підприємствах переважно більшу частину вхідного грошового потоку складає виручка від реалізації продукції, а вихідного – операційні витрати. Статистичні дані свідчать про те, що обсяг виручки малих підприємств за 2006 рік склав 99940,4 млн.грн., а операційні витрати – відповідно 95578,6 млн.грн., що свідчить про достатність грошових потоків на даних підприємств за умов незначної частки інших складових вихідного грошового потоку[2].

Особливо слід враховувати поділ грошових потоків за видами діяльності. Аналіз грошових потоків за видами діяльності, з точки зору забезпечення ефективності управління грошовими потоками підприємства, є одним з найбільш важливих, оскільки керована зміна грошового потоку по операційній, інвестиційній чи фінансовій діяльності підприємства в найбільшій мірі може вплинути на значення загального чистого грошового потоку підприємства, а як наслідок – на фінансовий стан [3, 41-49].

Управління грошовими потоками слід розглядати як послідовний процес постановки завдань та їх виконання, котрий включає реалізацію таких етапів: планування та прогнозування грошових потоків і складання відповідних внутрішніх фінансових документів (бюджет грошових потоків, а також плановий звіт про рух грошових коштів, платіжний календар та ін.);складання бюджету грошових потоків, що є невід’ємною складовою системи бюджетів на підприємстві та його дотримання при здійсненні операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових показників звіту про рух грошових коштів;корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків [4, 119-127].

Управління грошовими потоками – це процес прийняття ефективних управлінських рішень, що поєднують у собі досвід професіоналів та певні умови, що складаються в конкретний момент часу і потребують вирішення оперативних і стратегічних завдань [5, 267-270].

Даний процес переслідує ряд цілей, а саме забезпечення достатнього рівня ліквідності та платоспроможності на підприємстві, оптимізацію інвестиційних грошових коштів, забезпечення ефективності використання обмежених грошових ресурсів, скорочення витрат підприємства, пов’язаних з управлінням грошовими потоками на підприємстві, забезпечення потреби підприємства у капіталі для фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності тощо.

Однією з передумов ефективного управління грошовими потоками є аналіз грошових потоків, на основі результатів якого робиться висновок про достатність, оборотність, ефективність грошових потоків на підприємстві.

Аналіз достатності грошових потоків включає розрахунок певних показників, зокрема розраховують коефіцієнт Бівера, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт достатності чистого грошового потоку, термін повернення боргів, коефіцієнт покриття відсотків за кредит, коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку.

Аналізуючи дані показники, можна дійти висновку про здатність підприємства погашати свої зобов’язання перед зовнішніми кредиторами, по сплаті боргу, відсотків за кредит, здатність формувати приріст запасів, виплачувати необхідний розмір дивідендів, термін, що необхідний підприємству для повернення боргів тощо. Результати аналізу є основою для прийняття відповідних заходів щодо регулювання достатності грошових потоків на підприємстві.

У процесі аналізу достатності та управління грошовими потоками на підприємстві необхідно виявити фактори, які справляють позитивний або негативний вплив на результати діяльності підприємства та на формування грошових потоків.

Управління грошовими потоками на підприємстві передбачає виявлення причин дефіциту грошових коштів на підприємстві, тобто факторів, що спричиняють недоотримання необхідної суми вхідних грошових потоків та факторів, які впливають на збільшення вихідних грошових потоків з метою нейтралізувати їх вплив.

Висновки. У сучасних умовах господарювання особливо актуальним для підприємств стає питання управління грошовими потоками на підприємстві, які є фактично матеріальною основою фінансового менеджменту.

При здійсненні управління грошовими потоками на підприємстві важливим є розробка заходів по стимулюванню збільшення чистого грошового потоку на підприємстві від кожного з видів діяльності. До таких заходів належать: раціоналізація асортименту продукції; продаж або здача в оренду необоротних активів; оптимізація джерел формування капіталу підприємства; залучення зовнішніх джерел короткострокового фінансування; реструктуризація дебіторської заборгованості у фінансовий інструмент, вжиття інших заходів по стимулюванню збуту власної продукції, оптимізація дивідендної політики, оптимізація витрат на підприємстві, відстрочка платежів за зобов’язаннями; використання знижок постачальників; перегляд програм інвестицій; податкове планування тощо.

При управлінні грошовими потоками слід враховувати і те, що поява надлишкових грошових коштів теж потребує прийняття відповідних ефективних управлінських рішень, які давали б змогу уникнути втрат підприємства, пов’язаних із знеціненням грошей.

 

Список використаних джерел

 

1.      Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87// Все про бухгалтерський облік. - 2007.-№18 (1295).

2.      www. ukrstat. gov. ua

3.      Надточій С.І. Загальна оцінка грошових потоків підприємства як основа управління ними // Формування ринкових відносин. - 2006. - №5. – С. 41-49.

4.      Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. - 2007. - №11. – С. 119-127.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet