zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЧИ ДОТРИМАННЯ НОРМ ГДК ЩОДО ПРІСНИХ ВОДОЙМ ЗДАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАДІЙНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЛАКОЦЕНОЗІВ ЗА ДІЇ НА НИХ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА?

 

Стадниченко А.П., Волосюк В.В.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Действующие в настоящее время нормы рыбохозяйственно-токсикологических ГДК не могут обеспечить надежное сохранение малакоценозов как природных, так и искусственных водоемов, содержащих ионы тяжелых металлов (Cu2+ і Zn2+) в допустимых в наши дни концентрациях. Пребывание L. stagnalis в среде, содержащей ионы меди и цинка в количествах, соответствующих ГДК (0,001 и 0,01 ммоль/л соответственно) сопровождается нарушениями стабильности гомеостаза их внутренней среды (гемолимфы), проявляющимся изменениями уровня содержания в ней Na+, K+, Ca2+, Cl-. Это чревато понижением жизнестойкости моллюсков и, в первую очередь, инвазированных трематодами.

 

Загальновідомо, що неухильно зростаюче забруднення усіх середовищ життя, у тому числі і континентальних водойм гідросфери (як природних, так і штучних), спонукало заради збереження приуроченої до них біоти застосування системи гранично допустимих концентрацій – ГДК. Спочатку було введено у практику систему санітарно-токсикологічних ГДК, скеровану на збереження здоров’я людини, а дещо пізніше – систему рибогосподарсько-токсикологічних ГДК, призначених для охорони рибного населення водойм і найвагоміших компонентів їх кормової бази (переважно планктонних ракоподібних). Що ж стосується прісноводних черевоногих молюсків, зокрема ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) – одного з найпоширеніших і найчисленніших видів прісноводної фауни України, молодь якого охоче споживається як річковими, так і ставковими рибами, то щодо впливу на нього гранично допустимих концентрацій іонів міді і йонів цинку на вміст неорганічних іонів у гемолімфі відомості відсутні. Це й спонукало нас спробувати з’ясувати, чи змінюється рівень вмісту іонів натрія, калія, кальція, хлора у гемолімфі цих тварин як у нормі, так і за інвазії їх трематодами у разі перебування їх у середовищі забрудненому іонами важких металів (Cu2+ і Zn2+) у концентраціях, які дорівнюють рибогосподарсько-токсикологічним ГДК (Cu2+±0,001, Zn2+ – 0,01 мг/дм3).

Матеріал: 216 екз. L. stagnalis, зібраних у р. Тетерів (Житомир) на ділянці від скелі Чацького до Житомирського моря (Корбутівка –околиця Житомира) у жовтні 2009 р. У досліді використано тварин з висотою черепашки 36,5–54,5 мм і загальною сирою масою тіла 3,48–6,45 г. Гемолімфу отримували повним знекровлюванням молюсків. Вміст у ній іонів натрія, калія, кальція, хлора встановлювали фотоелектрокалориметричним методом (КФК – 3 ухл 4,2) із використанням стандартного набору реактивів (виробник – «Tifilit–Діагностика»; ТУУ.24.4-24-607793-019–2003 р.). Обстеження молюсків на предмет наявності чи відсутності у них трематодної інвазії здійснювали шляхом мікроскопічного дослідження (МБР; зб. 7×8) тимчасових гістологічних препаратів, виготовлених із тканин гепатопанкреаса – звичайного місця перебування партеніт трематод (материнські і дочірні редії і спороцисти) і розповсюджувальних личинок цих гельмінтів (церкарій). Визначення видової належності паразитів здійснювали виключно на живому матеріалі [1]. При цьому використовували прижиттєві барвники – нейтральний червоний і нільський блакитний [2]. Крім інтактних тварин, досліджено також L. stagnalis, заражених спороцистами і церкаріями (різного ступеня «зрілості») трематоди Hemistomum spathaceum (Rud.). Токсикологічні експерименти поставлено за стандартною методикою [3]. Цифрові результати його оброблено методами базової варіаційної статистики [4].

Таблиця

Вплив Cu2+ і Zn2+ на вміст (ммоль/л) неорганічних іонів у гемолімфі L. stagnalis у нормі і за інвазії трематодами (n=216)

 

Іон

ГДК Cu2+

ГДК Zn2+

Незаражені

Заражені

Незаражені

Заражені

Na+

297,38±22,51

292,55±32,04

267,18±37,22

238,7±35,17

K+

0,44±0,08

0,42±0,06

0,44±0,05

0,38±0,03

Ca2+

3,25±0,07

2,77±0,19

3,48±0,32

2,95±0,16

Cl-

18,73±3,19

8,65±1,87

13,92±1,51

12,85±1,17

 

Проведеними дослідженнями з’ясовано, що у середовищі, концентрація іонів міді і цинку у якому дорівнює величинам рибогосподарсько-токсикологічних ГДК, у L. stagnalis спостерігаються порушення водно-сольового обміну (таблиця). Вони полягають у змінах рівня вмісту досліджуваних катіонів і аніонів у їх гемолімфі. Наприклад, у середовищі, затруєному іонами міді, вміст натрій-катіону у внутрішньому середовищі L. stagnalis статистично вірогідно зростає в 1,28 рази, а кальцій-катіону і хлор-аніону зменшується (в 1,23 і 1,1 рази відповідно). Що ж стосується калій-катіону, то концентрація його у інтактних тварин залишається без змін. У інвазованих L. stagnalis вміст натрій-катіону зростає, але у меншій мірі порівняно із особинами контрольної групи(в 1,15 рази). Зменшення вмісту кальцій-катіону становить 1,35, калій-катіону – 2,34, хлор-аніону – 1,47 рази. Отже, інвазія, як бачимо, для L. stagnalis є обтяжуючим чинником, який викликає у них вагомі зрушення гомеостазу порівняно з вільними від зараження тваринами.

За дії на незаражених L. stagnalis 0,01мг/дм3 іонів цинку водного середовища вміст натрій-катіону збільшується в 1,15 раза, зменшення його для кальцій-катіону становить 1,4. а для хлор-аніону – 1,4 рази. Концентрація калій-катіону при цьому не змінюється. У інвазованих особин зареєстровано порушення рівня вмісту неорганічних іонів аналогічного характера, але виражені вони сильніше (особливо щодо натрій-катіону і хлор-аніону).

Зміни стабільності вмісту неорганічних іонів у гемолімфі L. stagnalis свідчать про розладнання у цих тварин механізмів осморегуляції, що врешті решт може споводувати загибель молюсків (в першу чергу – інвазованих) за розвитку у них тяжкого патологічного процесу. У інтактних тварин це токсикоз, викликаний дією на них іонів важких металів. Щодо ж L. stagnalis інвазованих партенітами і личинками трематод, то перебування їх у середовищі затруєному іонами міді і цинку спричиняється до розвитку у них комплексного прояву патогенної дії цих двох негативних для них чинників у формі токсикотрематодозів.

Водночас слід наголосити на тому, що іони міді і цинку у мікродозах не тільки не є шкідливими для молюсків, а й є для них життєво необхідними. Адже вони входять до складу низки металоферментів, завдяки яким забезпечуються численні реакції з комплексу загального обміну речовин цих гідробіонтів. У цьому полягає їх позитивне біологічне значення.

 

Література

 

1.      Здун В.І. Личинки трематод в прісноводних молюсках України. К.: Изд-во А.Н. УРСР. 1961. 141 с.

2.      Роскин Г.И., Левинсон Л.Б. Микроскопическая техника. М.: Советская наука, 1957. 467 с.

3.      Алексеев В.А. Основные принципы сравнительно-токсикологического эксперимента // Гидробиол. журн., 1981. Т.17, № 3, С. 92–100.

4.      Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1973. 343 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet