zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.info



Студия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!



Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>



ОБЛІК – СИСТЕМА ОБЛІКУ
ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Матчишин З.Б.

Львівський національний університет імені Івана Франка

На даний момент у сфері обліку транспортних перевезень середніх та малих фірм існує певний дисбаланс між пропозицією і попитом на програмні продукти. Оскільки одна група програмних продуктів з тих, які є у даний момент на ринку, реалізована у вигляді “клієнт-сервер” і орі­єн­то­вана на великі міжрегіональні компанії з централізованим збором даних і управлінням, а інша орієнтована переважно на фінансовий облік транс­порт­них перевезень, адаптована із стандартних програм. Перша гру­па про­грам є неефективною у середніх та малих транспортних підприєм­ст­вах че­рез надмірну вартість і необхідність виділення сервера і від­по­відної мере­же­вої структури. Друга група недоцільна, оскільки більшість су­часних бух­галтерських програм можна легко адаптувати під транспортні фірми, а їх­ня вартість відповідає окремим бухгалтерським програмним продуктам.

Отже, за мету було поставлено створити програму, в якій основний ак­цент ставився б на виробничо-експлуатаційний бік діяльності транспорт­но­го підприємства малої та середньої потужності, тобто облік перевезень і ана­ліз цих перевезень з точки зору ефективності використання автотранс­пор­ту, надання транспортних послуг та продуктивності праці виробничого персо­налу.

Оскільки некоректність інформації або несанкціонований доступ до неї можуть серйозно вплинути на діяльність фірми, то в систему був вве­де­ний менеджер користувачів. У ньому легко можна змінити наступні пра­ва користувачів системи: перегляд даних, зміна даних, видрук, доступ до ме­неджера користувачів і ведення протоколу роботи. При активації остан­ньо­го можна вести журнал роботи окремих користувачів, у якому запису­ються всі їхні дії – від використання стандартних функцій до зміни даних.

В системі присутній стандартний набір для роботи з базою даних: вве­дення та перегляд даних, а також пошук по базі. Для зручності викори­стан­ня в систему було введено два варіанти друку даних – один стислий і ши­рокий а інший вузький і розгорнутий. Також за специфікою самої прог­ра­ми запрограмовано видрук незавершених рейсів (дата здачі більша від по­точ­ної) і видрук даних з певного часового проміжку за визначеним критерієм сортування .

В системі передбачені розгорнуті аналітичні функції, серед яких про­стежується статистика кількості виконаних рейсів, їхні часові рамки і фі­нан­сова активність на ринку наданих послуг. Крім того, функціонує ана­лі­тика по конкретному водію, автомобілю, замовнику та рейсу з вибором і ви­дру­ком відповідних графіків.

Програмою проводиться вибірка найбільш часто виконуваних рей­сів, частота виходу в рейс водієм та кількість виконаних рейсів по кож­ному з замовників.

Для аналізу самої бази даних в системі існує конструктор запитів, в яко­му можна легко без спеціальних знань мови SQL створювати різно­манітні запити до бази.

Також в системі існує додаткова детальна база даних по замовниках, в якій можна вести паралельний облік замовників, їхніх юридичних і бан­ків­ських реквізитів, які використовуються у доданих економічних програ­мах, а також для ефективного менеджменту і статистики.

Для автоматизації виробничого процесу до складу системи була вве­де­на програма, яка дозволяє автоматично формувати акти виконаних робіт і рахунки в Microsoft Word, пов’язані з наступним рухом документів.

Ця програма використовує дані на основі бази замовників і поточ­них фінансово-економічних даних по виконанню рейсу.

Автоматизовану систему обліку транспортних перевезень можна роз­ши­рю­вати без зміни основного коду, додаванням до неї так званих мо­дулів – бібліотек динамічного завантаження із стандартними функціями. Для цих модулів в системі існує спеціальна форма, в якій легко можна ними оперувати.

Система створена в середовищі Delphi 5, формат бази – FoxPro DBF.

Література

1.        Еранетников А.М. Delphi 5. Базы данных.

 



Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet