zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ КЕРУВАННЯ СКАНУВАННЯМ ТА АВТОМАТИЗАЦІЄЮ ВВОДУ ДАНИХ З РАСТРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО МІКРОСКОПУ НА ЕКРАН МОНІТОРА КОМП’ЮТЕРА

Ткач С.В.

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

 

Обґрунтування доцільності написання даного програмного про­дук­ту (ПП). В наш час швидкого розвитку техніки досліднику необхідно спо­сте­рі­гати, досліджувати та правильно пояснювати явища, які від­бу­ва­ють­ся на мік­ронному та субмікронному рівнях. Растровий електронний мік­ро­скоп (РЕМ) – це прилад з великими можливостями, який дозволяє спо­стерігати і досліджувати неоднорідні органічні і неорганічні матеріали та поверхні при великих збільшеннях.

На початку 90-х років для зберігання зображення РЕМ ви­ко­рис­то­ву­ва­ли фотоматеріали, що вимагало додаткових витрат на купівлю фотоплі­вок та іншого фотоматеріалу, а також витрат часу на проявлення отрима­них фотографій, що, в свою чергу, були мало придатні для подальшого ма­тематичного опрацювання. Це все позначалося на швидкодії та можли­вос­тях оператора РЕМ, ускладнювало його роботу. За допомогою роз­роб­ле­ного ПП оператор має можливість безпосередньо виводити зображення фраг­менту зразка на екран монітора комп'ютера з високою роздільною здат­ністю, записати рельєф поверхні в заданому напрямку, одержати спектр випромінювання в заданій точці, проводити математичне опра­цю­ван­ня і зберігати його в графічному форматі на різноманітних типах носіїв ін­формації. Виходячи з задачі, що ставиться перед даним ПП, його варто зробити якомога гнучкішим для переносимості на різноманітні типи РЕМ та комп'ютери, під'єднані до них. ПП розробляється як прикладне про­грам­не забезпечення до пристрою узгодження комп'ютера з РЕМ, який ке­рує РЕМ та передає дані в комп'ютер на фізичному рівні.

Обґрунтування системи функцій. Головним призначенням ПП є ке­ру­вання зондом РЕМ, запровадження даних у комп'ютер і перетворення ін­формації до необхідного виду для подальшого її використання.

Опишемо всі основні функції даного ПП.

F1 – керування зондом РЕМ та запровадження вихідних даних в ком­п'ютер. Для того, щоб організувати запровадження вихідних даних із РЕМ в комп'ютер, потрібно керувати зондом, що сканує поверхню досліджу­ва­ного зразка в дискретному режимі. В результаті взаємодії електронного про­меня з поверхнею зразка генеруються різноманітні типи сигналу: вто­рин­ні електрони, відбиті і поглинені електрони, характеристичне рент­ге­нів­ське випромінювання і для деяких зразків  – випромінювання в оптич­но­му діапазоні спектру. Використовуючи будь-який вид випромінювання, мож­на одержати функціонально різноманітну інформацію про дослід­жу­ва­ний об'єкт (зображення зразка, рельєф його поверхні, спектр). У зв'язку з цим, для оптимізації процесу збору даних необхідні різноманітні ал­го­рит­ми керування зондом. Звідси одержуємо такі варіанти реалізації:

a)     задання функціональних залежностей сканування по поверхні зразка в XY-площині для одержання зображення з використанням різно­ма­ніт­них видів випромінювання;

b)    задання функціональних залежностей сканування зондом уздовж за­да­но­го напрямку для одержання рельєфу поверхні;

c)     задання функціональних залежностей керування кроковим двигуном мо­нохроматора комплектуючого РЕМ для одержання спектру в зада­ній точці зразка.

F2 – перегляд і редагування даних. У випадку помилки або не­об­хід­нос­ті внесення змін у вихідні дані виникає потреба у функції редагування. Для цієї функції характерні варіанти реалізації:

a)     зведення редагування до скидання старих даних і введенню нових;

b)    реалізація можливості зміни окремих елементів даних;

F3 – збереження даних. Після роботи користувача з деяким об'єктом, за допомогою даного ПП, часто виникає потреба у зберіганні введеної про нього інформації на магнітному носії. Варіанти реалізації:

a)     запис інформації в стандартному графічному форматі;

b)    розробка спеціалізованих файлів даних.

Принцип отримання зображення. В процесі сканування поверхні до­слід­жуваного зразка в дискретному режимі у результаті взаємодії елект­рон­ного променя з поверхнею зразка генерується сигнал, який реєстру­єть­ся детектором РЕМ у вигляді послаблення або збільшення інтенсивності сиг­налу в кожній точці зразка. Сигнал детектується, підсилюється на фі­зич­ному рівні та передається в оцифрованому вигляді пристроєм узгод­жен­ня в комп’ютер. В залежності від величини сигналу програма усеред­нює дані протягом заданого часу. Час усереднення вибирається на про­г­рам­ному рівні таким чином, щоб співвідношення сигнал/шум було опти­маль­ним. Отриманій величині сигналу, від точки зразка, ставиться точка від­повідної яскравості або кольору на екрані монітора. Таким чином, ви­ко­навши XY-сканування поверхні зразка, отримуємо його зображення на екрані комп’ютера.

ПП написаний з використанням середовища програмування  MS Visual C++ для роботи в операційній системі MS Windows 95/98.

 

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet