zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ” В КУРСІ “ІНФОРМАТИКА І ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА” У СЕРЕДНІХ І ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Возняк Н. О.,
Шуляр С. Р.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

Виходячи з “Концепції програми інформатизації загальноосвітніх нав­чальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл”, головною метою інфор­ма­ти­зації є “...підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної жит­тє­діяльності в інформатизованому суспільстві”, а одним із пріоритетних на­прям­ків  – “...створення комунікаційних засобів виходу до глобальної все­світ­ньої мережі Інтернет”.

Аналізуючи цю Концепцію та проект Державного стандарту загальної се­ред­ньої освіти в Україні, ми зосередили свою увагу на тих питаннях, що сто­суються засобів інформаційних технологій, які формують комп’ютерно-орієн­товне навчальне середовище в кабінетах інформатики і, зокрема, на тих, які дозволять реалізувати ту частину концепції, де вказано: “... створення ло­каль­ної мережі класу і навчального закладу; створення телекомунікаційних за­­со­­бів виходу до глобальної мережі Інтернет; забезпечення користуванням по­­слу­гами Інтернет.”

Робота в комп’ютерному класі, під’єднаному до Інтернету, кош­тує до­сить дорого, тому, щоб навчитися ефективно використовувати послу­­ги цієї мережі, не достатньо мати лише теоретичні знання; потрібне спе­ці­аль­не про­грам­не забезпечення (в нашому випадку – це система Інтранет), яке дозво­ляє, не використовуючи прямого доступу до Інтернету, відпрацювати ал­го­­рит­ми дій користувача при роботі в мережі Інтернет і в результаті одержати стій­кі навики використання послуг цієї мережі. Створити таке програмне за­без­печення та його навчально-методичну підтримку і взялися автори проекту “Інтра­нет” (керівник – доцент Возняк Л.С.).

Метою цієї роботи є ознайомлення із програмним та навчально-мето­дич­ними матеріалами, які забезпечують вивчення роботи Інтернет у середніх та вищих закладах освіти.

Згідно “Програми шкільного курсу ОІ та ОТ” (авт. Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г.) на вивчення теми “Глобальна мережа Інтернет” відве­де­но 6 годин. За цей час учні повинні одержати теоретичні знання про можли­вос­ті глобальної мережі Інтернет та вміти на практиці їх використовувати. Зо­кре­ма, в програмі вказано, що “учні повинні вміти:

- запускати на виконання програму-броузер; переглядати гіпертекстові сторінки; працювати з програмами-броузерами; переміщуватися сторінками в прямому і зво­рот­ному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної Web-сторінки; здій­сню­вати пошук потрібної інформації в Інтернет;

- запускати на виконання програму роботи з електронною поштою; скла­да­ти, редагувати і відправляти через комп’ютерну мережу електронні листи; користуватися адрес­ною книгою, приєднувати до електронних повідомлень файли; виконувати пере­адре­сацію поштових повідомлень;

- здійснювати пошук потрібних файлових архівів; копіювати із файл-сер­вера файлові архіви; копіювати на файл-сервер файлові архіви.

На даний час дуже мала частина учбових закладів під’­єдна­на до гло­баль­ної мережі, тому актуальним є навчити учнів ко­рис­ту­ва­ти­ся по­слу­гами Інтер­нету, не будучи під’єднаними до цієї мережі. Проект “Інтра­нет” перед­ба­чає освоєння як теоретичних, так і практичних знань в ло­каль­ній мережі Інтранет, яка за будовою та принципом роботи аналогічна Ін­тер­нет.

Для реалізації такого навчання потрібен комп’ютерний клас з комп’­ю­те­рами, об’єднаними в локальну мережу, і встановленою на них ОС Windows 9X/NT. Зауважимо, що цей проект дозволяє навіть на одному комп’ютері освої­ти роботу з більшістю послуг, що надаються в мережі Інтернет, і від­пра­цю­вати необхідні алгоритми дій користувача цією мережею.

Розробниками проекту створено спеціальне програмне забезпечення для реалізації поштового сервера, сервера новин, масив WWW- та FTP-сер­ве­рів; CGI-скрипти, що забезпечують роботу “кімнати для розмов” та “дошки ого­лошень”; програму для пошуку на Web-сторінках. В комп’ютерному класі, об­лад­наному локальною мережею та встанов­ле­ним таким програмним за­без­печенням, учень вивчить і зможе продуктивно ви­користовувати на практиці електронну пошту, телеконференції, без­по­се­ред­нє спілкування у текстовому режимі та пошукові системи; одержить стійкі на­вич­ки навігації у мережі.

Авторами проекту (Возняк Л.С., Возняк Н.О., Шуляр С.Р.) створено нав­чально-методичне забезпечення цього проекту. Зокрема, підготовлено до дру­ку експериментальний посібник “Вивчення роботи в мережі INTERNET у навчальних закладах” та практикум “Вивчення роботи в мережі INTERNET”. Теоретичні відомості і сформульовані покрокові алгоритми дій ко­ристувача послуг Інтернету допоможуть учням навчитися працювати в цій ме­режі. Електронний варіант цих матеріалів розміщено на сайті http://www.pu.if.ua/babinal/

Таким чином, за короткий час та з мізерними витратами проект “Інтра­нет” дозволяє організувати вивчення роботи глобальної мережі в будь-яко­му закладі, навіть віддаленому від телефонних ліній та провайдерів Інтер­нет. Таке освоєння послуг Інтернету можуть, в першу чергу, використати сіль­сь­кі школи та школи, розташовані у гірській місцевості.

Апробація системи “Інтранет” на заняттях із студентами всіх спеці­аль­нос­тей університету та на навчально-практичних семінарах учителів інформа­ти­ки одержала схвальні відгуки. На думку авторів проекту, такий варіант орга­нізації вивчення роботи Інтернет є на даний час прийнятним (якщо не єди­ним) для більшості навчальних закладів.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet