zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА
НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА НА КОМП’ЮТЕРАХ

Заводя М. В.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Дана програма, написана мовою Delphi 5.5 для Windows, розробле­на для контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Теорія ймовір­ностей”. Весь курс розбивається на 10 тем (при необхідності можна зміни­ти цю кількість). Для кожної теми створено файл допо­мо­ги, в якому зна­хо­диться вся необхідна інформація (основні означення, теоре­ми, модельні при­клади та їх розв’язання) для успішного засвоєння сту­дентом даної те­ми, та набір задач, які можуть бути запропоновані сту­ден­ту для контролю йо­го знань. Набір задач можна згодом поповнити, використовуючи допо­між­­ну програму. Навчання від­бувається під керівництвом викладача, який формує список студентів. Ви­кладач також може переглянути інформацію про стан навчання кон­кретного студента (номер те­ми, яку він опрацьовує, а також його успіш­ність з кожної теми).

При запуску програми з’являється вікно, в якому розміщено п’ять кнопок: “Викладач”, “Студент”, “Теоретична частина”, “Зміна паролів” та “Ви­хід”. При натисненні кнопки “Викладач” викликається наступне ме­ню, в якому викладачу необхідно ввести власний пароль для переходу в на­ступне меню. В цьому меню він може додати до бази даних нового сту­ден­та, переглянути список всіх студентів чи вилучити студента з бази даних, вибравши відповідний пункт меню. При вводі паролів кнопка “Да­лі” стає доступною, коли паролі введені у відповідні поля, та спрацьовує в ра­зі правильного їх введення. Для вводу нового студента в список кори­сту­вачів програмою викладачу необхідно ввести ім’я, прізвище та ім’я по-батькові студента, а також номер групи, в якій він навчається, та його по­чатковий пароль. Студенти розрізняються за всіма полями, тобто можли­вим є знаходження в одній групі двох студентів, в яких однакові прізвище та ім’я, але різні паролі. Для перегляду списку всіх студентів створено ме­ню “Перегляд”, при виборі якого видається весь список. При необхідності переглянути детальнішу інформацію про конкретного студента, його слід вибрати зі списку та натиснути відповідну кнопку. Тоді викладач зможе дізнатися номер теми, яку опрацьовує даний студент, його успішність з кожної теми та іншу інформацію. Викладач також може вилучити студента з бази даних. Це відбувається аналогічно перегляду: формується список всіх студентів, після чого слід відмітити, кого потрібно вилучити, та натиснути кнопку “Вилучити”. В результаті вилучення студент втрачає до­ступ до користування програмою та припиняє навчання.

Кнопки “Заняття” та “Теоретична Частина” в початковому вікні – робочі кнопки студента. Для початку роботи необхідно натиснути кнопку “Заняття”. В цьому випадку студент переходить до наступного меню, в якому йому необхідно ввести дані про себе (прізвище, ім’я та номер гру­пи) та власний пароль для продовження заняття. Слова можуть бути укра­їн­ськими, російськими чи англійськими. Розрізняються малі та великі лі­те­ри. При неправильному вводі видається повідомлення про можливу помилку, після чого є можливість ввести дані ще раз. Після правильного вводу всіх даних про користувача (студента) та його паролю виводиться ме­ню, в якому студент вибирає режим роботи: режим відповіді з конкрет­ної теми, або режим одержання завдання з конкретної теми. Завдання для кожної теми складається з 10 задач (кількість задач можна легко змінити). Завдання випадково вибираються з загального переліку завдань, які запро­по­новано студентам для засвоєння теми. Перелік задач може постійно по­нов­люватись за допомогою додаткової програми. При складанні списку за­дач, які будуть запропоновані до розв’язання, враховано, що випад­ко­вий номер може повторитися при досить великій кількості користувачів (або ж при малому об’ємі завдань). Тоді замість цієї задачі береться інша, яка ще не була запропонована жодному із студентів (так робиться з метою усунення необ’єктивності в оцінюванні).

Перед початком тесту на екрані з’являється інформація про стан на­вчання користувача: номер теми, кількість питань, на які вже дано відпо­відь, та вказується номер питання, з якого почнеться тест. Відповідь на пи­тан­ня можна давати в двох формах: відповідь-тест та відповідь-чис­ло. Якщо результат відповіді – число, то на екран видається питання та по­ле, в яке необхідно ввести результат. Якщо відповідь – формула чи тексто­вий рядок, то з’являється питання та альтернативні відповіді до нього. В цьо­му випадку студенту необхідно лише вибрати правильну від­по­відь. Ре­зультати відповідей зберігаються, і в кінці тесту виводиться по­ві­домлення про набрану кількість балів. Вважається, що якщо студент пра­вильно від­повів на запитання, то кількість балів збільшується на одиницю, інакше – залишається попередньою.

При натисненні на кнопку “Теоретична Частина” формується вікно, в якому студент може прочитати теоретичні відомості з довільної теми.

Програму можна використовувати для навчання з будь-якого пред­ме­ту. Для цього необхідно лише змінити базу задач та відповідей.

Література

 1.     В.К. Ясинський Практикум з теорії ймовірностей та модульно-рей­тин­го­ва навчальна система на комп’ютерах. Чернівці, 2000. C.294.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet