zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Фактори фінансової надійності страхової компанії

 

Бєлан М.Г.

Україна, м.Черкаси

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

 

В статье исследованы факторы, определяющие надежность страховой компании. Систематизированы факторы влияния на внешние и внутренние и определена возможность управления ими.

 

Фінансова надійність (або ненадійність) повинна виявлятися у фінансових відносинах. Фінансові відносини складають лише частину економічних відносин суб'єкта ринку, і з цих позицій фінансова надійність відрізняється від поняття «надійність», як частина відрізняється від цілого; причому найважливішою ознакою системи є те, що система як ціле завжди більше, ніж проста сума складових її елементів. В той же час фінансова надійність як елемент системи знаходиться під впливом інших елементів системи і реалізує в собі ряд економічних чинників.

Стан надійності (ненадійності) страхової компанії формується під впливом чинників, різних по характеру і за ступенем впливу.

Для вивчення впливу чинників на надійність страхової організації їх необхідно заздалегідь класифікувати. В основу класифікації можуть бути покладені різні ознаки. У найзагальнішому вигляді можна виділити чинники макрорівня, які реалізуються шляхом складної взаємодії таких глобальних чинників рівноваги ринку, як відповідність попиту, пропозиції, цінових очікувань і ціни, а також чинники мікрорівня.

У зарубіжному страховому менеджменті активно використовується класифікація чинників за можливістю управління ними. З цих позицій чинники стійкості можуть бути такими, що піддаються і не піддаються управлінню. тобто керовані та некеровані. При цьому прийнято основні керовані чинники, інші керовані чинники і ринкові (частково керовані і некеровані) чинники.

До основних керованих відносяться: страховий продукт, система організації продажів страхових послуг і формування попиту, гнучка система тарифів і власна інфраструктура страховика. До інших керованих чинників відносяться матеріальні, фінансові і трудові ресурси страхової компанії. В сукупності всі ці чинники взаємозв'язані між собою, і зміни одного з них відбиваються на всіх інших. До частково керованих ринкових чинників відносять ринковий попит, конкуренція, інфраструктура страхової компанії тощо. До некерованих ринкових чинників відносять державний устрій та політичну систему, соціально-етичне оточення, кон'юнктуру світового страхового ринку.

Така класифікація відповідає реальним практичним потребам страхових менеджерів, які розробляють стратегію поведінки компанії на ринку, зокрема – з метою підвищення її фінансової надійності.

З позиції теорії систем чинники, що впливають на фінансову надійність страхової компанії, можна поділити на внутрішньосистемних (внутрішні) і позасистемних (зовнішні). На нашу думку, така класифікація важлива саме для управління надійністю і платоспроможністю, оскільки дозволяє передбачити у відповідь на кожну зовнішню дію деяку внутрішню зміну, що забезпечує баланс середовища і господарюючого суб'єкта.

При проведенні аналізу фінансового середовища функціонування страхової компанії можуть бути виділені чинники зовнішнього фінансового середовища – непрямого впливу і безпосереднього впливу, які спричиняють вплив на фінансову надійність страховика.

Чинниками фінансової надійності страхової компанії можуть бути різні явища, які впливають на стан організації її фінансів. Ступінь фінансової надійності визначається безліччю чинників. Серед основних чинників можуть бути виділені зовнішні і внутрішні (рис. 1.1.).

У ряді зовнішніх чинників економічного характеру, що здійснюють значний вплив на фінансову надійність страхової компанії, необхідно назвати динаміку банківського відсотка, рівень інфляції, стан ринку цінних паперів і систему оподаткування. Так, невдале оподаткування може спричинити відплив капіталу із страхової галузі і при надмірному вилученні фінансових ресурсів зробити нестійкими не тільки окремі страхові компанії, але і страховий ринок в цілому.

Необхідно враховувати також можливу дію чинників неекономічного характеру. Прикладом дії такого чинника є зміна економічної парадигми, що робить можливим включення страхових премій до собівартості продукції і тим самим дає потужній поштовх розвитку страхування і зростанню доходів страхових компаній.

 

Рис. 1.1. Чинники, що визначають фінансову надійність страхової компанії[1]

 

Зовнішнім чинником неекономічного характеру може бути пряме втручання держави, наприклад вилучення до бюджету засобів Держстраху.

Найважливішими серед внутрішніх чинників, що визначають фінансову надійність страхової компанії, є надійність страхового портфеля і надійність інвестиційного портфеля. Кожен із цих чинників формується під впливом цілого ряду чинників другого порядку, а ті у свою чергу – чинників третього порядку. Ієрархія внутрішніх чинників, що визначають фінансову надійність страхової компанії, може бути прийнята за основу для побудови системи показників оцінки надійності. До внутрішніх можна віднести: тарифну, фінансову, кадрову, перестрахову політику та інші.

Всі ці чинники поки не піддаються формалізації, що робить процес прогнозування стану страхового ринку досить складним.

Виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що оскільки будь-яка економічна система є системою високої складності, «виокремлення» впливу окремих чинників в практиці страхової діяльності є досить проблематичним. Так, ціна на страхову послугу складається під впливом чинників зовнішніх (рівень ризику, кон'юнктура ринку і так далі) і внутрішніх (збалансованість і величина страхового портфелю, стан інвестиційного портфелю, рівень витрат, що склався, на ведення справи і так далі). Подібна тотальна залежність мікросистеми від макросистеми вимагає великої обережності при оцінці ролі внутрішніх чинників в забезпеченні стійкості та надійності суб'єкта ринку, що необхідно враховувати в процесі регулювання діяльності страхових компаній.

 

Список використаної джерел

 

1.      Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. — М.: АНКИЛ, 1994

2.      Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007

3.      Шумелда Я.П. Страхування: Навч. посібник. – Тернопіль: Джура, 2004

4.      Шірінян Л.В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet