zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДО ПИТАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

Білаш А.В.

Україна, м.Харків,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

В статье раскрыты подходы к определению типологии ученых. А также конкретизировано группы компетенций, которые формируют научную компетентность: гностические, конструктивно-проэктивные, організационные, коммуникативные.

 

Приєднання національної освітньої системи до Болонського процесу посилює значущість питань інтегрування навчання і науки, актуалізує потребу критичного аналізу проблем формування наукової компетентності. У Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2011 – 2015 рр. (проект обговорено на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України 26 серпня 2010 р.) наголошено, що для підвищення якості підготовки необхідно вивчати, узагальнювати і поширювати кращий досвід організації наукової діяльності, конструктивного партнерства між навчальними закладами і виробництвами.

Теоретичні основи формування наукової компетентності досліджували багато учених, серед них: В.Андрущенко (реформування мережі і змісту підготовки фахівців у наукових установах) І.Бех, М.Євтух (питання гуманізації наукових досліджень), В.Кремінь (принципи інтегрування національного і світового досвіду підготовки науковців). Проаналізовані джерела указують на доцільність звернення до проблеми формування наукової компетентності.

Свого часу академік М.Сумцов зазначав, що дослідникові доводиться старанно визбирувати різноманітні фрагменти й відламки минулого, уважно їх зіставляти, порівнювати, зігрівати мертві старожитності своїм чуттям, шукати логічну підтримку у своєму власному, дисциплінованому науковому уявленні й інтелектуально відновлювати те, про що свідчать документальні пам’ятки, давні рукописні акти [1, с. 4]. Учений указував, що становлення науковця неможливе без одухотвореного ставлення до істини. Саме ця константа визначала структуру умінь і навичок наукової діяльності.

Виходячи з розуміння наукової компетенції – від лат. сompetere – відповідати, підходити – як здібності застосовувати знання, уміння, успішно діяти на основі практичного досвіду у вирішенні завдань науково-дослідницького характеру, наукову компетентність розглядаємо як успішну реалізацію наукових компетенцій. Залежно від структури особистості і характеру науково-пошукової діяльності різні автори намагалися класифікувати учених за загальним спрямуванням наукової компетентності. Наприклад, В.Оствальд на підставі швидкості розумових реакцій виділяв учених "класиків", які відрізняються глибиною, послідовністю наукової діяльності і не потребують окремого часу на узагальнення для успішної роботи, й "романтиків", які працюють швидко, але дещо поверхово, успіх їхньої діяльності залежить від міри зацікавлення оточуючих висловленими ідеями. А.Пуанкаре класифікував вчених на "аналітиків" (логіків) і "геометрів" (інтуітивістів). М.Селье характеризував два типи вчених: феноменологістів і виконавців, потім пропонував перелік типів вчених, беручи за основу різні ознаки: "колекціонер фактів", "вдосконалювач", "класифікатор", "аналітик", "синтетик", "великий бос".

На наш погляд, конструктивною є класифікація В.Волгіна, в основі якої критерій характеру стилю роботи: вчені теоретики, експериментатори й організатори науки, тому в сучасній науковій діяльності відсутній універсалізм; за стилем наукової творчості – "галузевики" і "систематики", останні з яких народжують нові ідеї - їх всього близько 10 % від загальної кількості вчених. За структурою наукової діяльності й професійними компетенція ми: науковці "евристи", "генератори ідей", "класики", "систематики", якщо переважає в усіх них конструктивний компонент і узагальнення на високому рівні абстракції (Д.Менделєєв, В.Гегель, А.Эйнштейн). Якщо провідний компонент - гностичний - це "критики", "раціоналісти", "діагности", "аналітики". Такі учені, схильні до глибокого аналізу наукової діяльності інших вчених (И.Павлов, Л.Ландау). Організаційні вміння домінують у вчених, орієнтованих на роботу в групі, вони створюють умови для колективних досліджень (С.Рубінштейн, В.Ананьев). Комунікативний компонент переважає в учених "романтиків", "эмоціоналістів", "життєлюбів" (И.Павлов, Е.Зеймнер-Рубінштейн). Так, у вчених-гуманітаріїв більше виражені гностичний і комунікативний компоненти, у математиків - конструктивний, а в природодослідників і психологів – організаційний [1, с. 14-15].

З’ясовано, що наукова компетентність за своєю природою спирається на індивідуальні властивості особистості, що впливають на глибину, швидкість і міцність формування знань, умінь, навичок. Хоча природа здібностей не вивчена досконало, відомо, що вони формуються й проявляються в різних видах діяльності, у тому числі й у професійної – наукової. Діяльність науковця передбачає спеціальні компетенції гностичного, конструктивно-проективного, організаційного, комунікативного й інших видів. Наприклад, гностичні компетенції необхідні для формування й конкретизація цілей навчального курсу, пошукової роботи, планування з урахуванням поставлених завдань; облік етапів формування розумових цілей; передбачення можливих ускладнень і шляхів їхнього подолання. Конструктивно-проективні компетенції – це уміння здійснювати відбір матеріалу дослідження, розробки структури дослідження, встановлення міжгалузевих зв’язків тощо [2, с.134].

Організаційні компетенції науковця виявляються в самоорганізації, мірі участі в активних формах навчальної, наукової співпраці та ін.

В умовах сьогодення значимими уважаємо компетенції соціально-психологічного регулювання, що передбачають уміння науковця стимулювати інших людей до наукової діяльності, проведення дискусій, реалізація науковця як викладача, досвід встановлення й підтримки ділових відносин з колегами, студентами, керівниками, політиками та ін. також у цю групу правомірно віднести уміння використовувати методики психолого-педагогічного дослідження, різні способи узагальнення й оформлення результатів, аналіз діяльності колег на підставі досягнень психолого-педагогічної науки.

Серед комунікативних компетенцій науковця варто наголо зробити на формуванні досвіду конструктивного використання комп'ютерної і цифрової техніки (володіння поширеними програмами, досвід моделювання, розробки сценаріїв навчальних і контролюючих комп'ютерних програм [2, с.341].

Отже, викладене вище доводить, що наукова компетентність – це багатоаспектне поняття, яке вимагає структуризації відповідно до конкретно історичних умов. Пріоритетним має бути принцип особистісної спрямованості і гуманізації Діяльність науковця вимагає наявності спеціальних здібностей, які необхідно формувати у системі професійної підготовки з опорою на індивідуальні особливості.

 

Список літератури:

 

1.      Бех. І. Д. Виховання особистості : У 2 кн. Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади: [Монографія] / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. –344 с.

2.      Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : Зб. наук. праць. Вип. І(5) / Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут"; За ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Х.: НТУ "ХПІ", 2003. – 636 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet