zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОЦІНКА фІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 

Бутовська Ю.С.

Україна, м.Черкаси,

Черкаський інститут банківської справи УАБС НБУ (м.Київ)

 

Formulated systematic approaches to creation of evaluating the financial performance of insurance company.

 

Постановка проблеми. Оцінка й контроль результативності функціонування страхової компанії повинні здійснюватись на основі відповідних показників, які, характеризуючи фінансові сторони діяльності страховика, можуть бути надійним інструментом управління. Дослідження наукових доробків в області оцінки фінансової діяльності страхових компаній показало, що поки передчасно говорити про будь-яку цілісну систему показників оцінки результатів діяльністі страховика. Така система поки не розроблена, що і обумовлює подальший пошук ефективних рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Труднощі розробки формування цілісної системи показників результативності оцінки фінансової діяльності страхової компанії обумовлені тим, що в теперішній час в різних вітчизняних виданнях здійстюють спроби застосування зарубіжного досвіду оцінювання діяльності страховика. Дискусійним є питання про кількість показників, які всебічно розкривають зміст діяльності страхової компанії. У цьому контексті необхідно із усього різноманіття обрати найбільш суттєві показники, що якісно характеризують фінансових результатів діяльності страхової компанії і, на цій основі, сформулювати систему узагальнюючих показників.

Постановка задачі. Метою статті є визначення системи показників оцінки фінансових результатів діяльності страхової компанії, для пошуку резервів їх покращення фінансових результатів.

Викладення основного матеріалу. Фінансовий результат – це наслідок фінансово-господарської діяльності, який характеризується розміром засобів компанії, їх розміщенням і джерелами утворення, залежить від організації страхової справи, обсягів і реалізації страхових продуктів та прибутку. Крім того, – це показник її фінансової конкурентоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими учасниками страхових правовідношень.

Фінансова діяльність страхової компанії базується на фінансовому плані, полягає в організації поповнення, руху та використання коштів за цільовим призначенням, плануванні фінансових ресурсів, контролю за їх використанням.

Фінансові ресурси страхової компанії постійно знаходяться у русі і в часовому аспекті являють собою грошові потоки. Рух грошових коштів страхової компанії розділено за сферам її діяльності:

1.      Поточна страхова діяльність, яка включає страхові платежі, доходи, витрати і інші потоки грошових коштів, які пов’язані із операціями страхування, співстрахування та перестрахування.

2.      Інвестиційна діяльність включає рух грошових коштів, пов’язаних із купівлею і продажем цінних паперів, нерухомого майна і інших інвестиційних активів.

3.      Фінансова діяльність охоплює рух грошових коштів, які обслуговують випуск акцій і викуп раніш проданих акцій, одержання позик і погашення заборгованості [1].

Таким чином, специфіка діяльності страхової компанії обумовлює необхідність визначення системи певних показників з урахуванням особливостей діяльності страховика.

При оцінці фінансових результатів діяльності страхової компанії як об’єкта господарювання використовуються система показників.

1. „Статутний капітал” визначає розмір сплаченого статутного фонду та характеризує виконання страховиком вимог законодавства України.

2. „Власний капітал” – це сума капіталу, вільного від зобов’язань компанії, яка виступає додатковою гарантією зобов’язань при відхиленні їх від розміру розрахункових величин.

3. „Основні засоби” характеризують розмір залишкової вартості власних та одержаних на умовах фінансового лізингу об’єктів, які віднесені до складу основних засобів страхової компанії.

4. „Кількість укладених договорів” застосовується для характеристики страхового портфеля і рівня охоплення страхового поля, попиту на страхову послугу, визначення місця страхової організації на страховому ринку. Цей показник доцільно розглядати в динаміці.

5. „Страхові платежі” характеризують величину коштів, одержаних страховиком за договорами страхування та перестрахування. Даний показник визначається в цілому по компанії, по окремим видам страхування і у розрахунку на один договір.

6. „Страхові виплати” характеризують розмір коштів, фактично сплачених компанією по страховим випадкам.

7. „Сукупні доходи страхової компанії”. Цей показник роглядається у динаміці. При цьому вивчається його склад, структура і фактори збільшення (зменшення). Доходи (виручка) страхової компанії відрізняються різноманітністю, мають свою специфіку і поділяються на три групи: доходи від власне страхової діяльності, доходи від інвестиційної та фінансової діяльності, тобто пов’язані із інвестуванням і розміщенням тимчасово вільних коштів (як власних, так і коштів страхових резервів) і інших доходів від звичайної господарської діяльності.

8. „Сукупні витрати страхової компанії” включають:

·         виплати страхових сум та страхових відшкодувань за договорами страхування й перестрахування;

·         витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування;

·         витрати на утримання страхової компанії. Цей показник розглядається у динаміці.

9. „Прибуток у тарифах”. Цей показник розглядається як заздалегідь розрахований елемент навантаження, яке складається із витрат страхувальника по веденню страхової справи і прибутку страховика.

10. Прибуток від інвестиційної діяльності являє собою різницю між доходами і витратами, пов’язаними із інвестиційною діяльністю.

11. „Фактичний прибуток” являє собою різницю доходів за звітний період і понесених витрат страховика. Крім цього, на його величину впливають результати інвестиційної діяльності страховика.

12. Чистий прибуток характеризує фінансовий результат діяльності страхової компанії за вирахуванням податків і обов’язкових платежів у державний бюджет.

13. „Страхові резерви” характеризують забезпечення страховою компанією майбутніх виплат страхового відшкодування та діляться на: резерв незароблених премій, резерв збитків для страхових компаній, які здійснюють ризиковві види страхування, та резерви зі страхування життя для страхових компаній, які здійснюють страхування життя. При аналізі цього показника розглядається його динаміка, склад, структура відповідальності.

Крім абсолютний визначають і відносні показники оцінки фінансових результатів діяльності страхової компанії доцільно віднести наступні десять показників.

Основними відносними показниками фінансових результатів виступають показники рентабельності, оскільки саме ці показники відображають співвідношення прибутку з витратами, обсягами діяльності і т.п. Наразі в літературі немає однозначної думки з приводу конкретних показників, які характеризують рентабельність діяльності страхової компанії. Зокрема Т.А. Федорова виділяє такі показники рентабельності: загальний показник рентабельності, який на її думку, можна визначити двояким чином, по-перше, як відношення бухгалтерського прибутку до власного капіталу; по-друге, як відношення прибутку від страхової діяльності до суми витрат і відрахувань; рентабельність інвестиційної діяльності і рентабельність активів. Рентабельність інвестиційної діяльності, на думку Т.А. Федорової, розраховується відношенням прибутку від інвестиційної діяльності до страхових резервів. Але Л.І. Гінзбург вважає, що цей показник повинен визначатися як відношення доходів від інвестування коштів страхових резервів (власне прибуток від інвестиційної діяльності) до середньої величини короткострокових і довгострокових фінансових вкладень і цінних паперів, Крім того він виділяє показник загальної рентабельності капіталу і чистої рентабельності капіталу. У першому випадку для його визначення розраховується відношення бухгалтерського прибутку до середньої вартості майна, а в другому – відношення чистого прибутку до середньої вартості майна. При такому підході ці показники дублюють показник рентабельності активів.

На думку Н.П. Сахарової, показники рентабельності страхової компанії включають рентабельність страхової послуги, рентабельність продаж і рентабельність страхової справи. На нашу думку із всього розмаїття показників, що характеризують фінансові результати доцільно виділити найбільш суттєві, а саме (табл.1):

Таблиця 1

Показники рентабельності страхової компанії

Назва

Формула

Рентабельність страхової послуги

<

Пфакт – фактичний прибуток; В – витрати страхової компанії.

Рентабельність продаж

Пчис – чистий прибуток; Спл – страхові платежі

Рентабельність страхової справи

Птар – прибуток у тарифах; ВВС – витрати на ведення справи

Рентабельність інвестиційної діяльності

Пінв – прибуток від інвестиційної діяльності;

СР – страхові резерви

Рентабельність активів

А – середньорічна вартість активів

Рентабельність власного капіталу

ВК – власний капітал

 

Особливістю визначення цих показників рентабельності є те, що в кожному конкретному випадку для розрахунку використовується певний вид прибутку страхової компанії.

Зазначені показники рентабельності розглядаються двояко: з однієї сторони, ці показники використовуються для оцінки фінансових результатів діяльності страхової компанії, з другої – вони є показниками, які характеризують один із аспектів фінансового стану страховика.

Важливими відносними показниками є рівень витрат і рівень виплат. Рівень витрат відображає співвідношення суми страхових виплат на ведення справи і загальної суми страхових платежів.

Рівень страхових виплат характеризує суму страхових виплат, що припадає на одиницю отриманого страхового платежу. Цей показник розраховується в цілому по компанії і за рахунок аналізу динаміки цього показника визначаються критичні моменти, які потребують захисних дій з боку менеджменту компанії [2].

Немаловажним при оцінці фінансових результатів є визначення структури прибутку. Доцільно визначати частку прибутку від страхової діяльності і окремо від нестрахової. Така його структура обумовлена існуванням доходів і витрат, не пов’язаних із основним видом діяльності страхової компанії.

Таким чином, показники фінансових результатів діяльності страхової компанії являють собою вихідну інформацію для оцінки функціонування страховика і контролю реалізації вибраної стратегії. Вони дозволяють виявити малоефективні і збиткові види страхування і визначити напрямки підвищення їх ефективності.

Висновки та перспективи подальших дослідженьЕфективне управління страховою компанією потребує системного підходу до економічного аналізу господарської діяльності на базі аналітичних і синтетичних показників оцінки результатів роботи страховика. Комплексна система оцінки фінансових результатів управління діяльністю страхової компанії поки не розроблена. Нами окреслені підходи до систематизації оцінки фінансових результатів діяльності страхової компанії, застосування якої дасть змогу:

·         виявити резерви поліпшення фінансових результатів;

·         об’єктивно оцінити раціональне використання усіх видів фінансових ресурсів;

·         забезпечити обгрунтоване планування фінансового оздоровлення компанії.

 

Список літератури

 

1.          Гинзбург А.И. Экономический анализ. – СПб: Питер, 2003.

2.          Гаспарян А.Э. К вопросу оценки результатов: управление деятельностью страховой компании // Страховое дело. – 2007. - №6.

3.          Охрименко О.О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка бізнесу. Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція „Bee Zone”,2005.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet