zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

 

Франчук В.М.

Україна, м.Умань,

Уманський національний університет садівництва

 

In the article value of informative systems for a management of human capital of agrarian enterprises in the conditions of modern world global processes was determined. The basic types of the informative systems which are used nowadays in Ukraine are considered and their analysis is done. During research found out the basic problems of modern agrarian enterprises in the sphere of informatization and the role of INTERNET in the modern conditions of menage is marked.

 

Інформація є тим ресурсом на підприємстві, який сприяє реалізації всіх функцій управління, а саме організаційної, контрольної, регулюючої, розподільної, мотиваційної. Від інформаційної бази залежить ефективність функціонування системи управління людським капіталом, яка є сукупністю даних про стан керованої системи і тенденції її розвитку за допомогою кількісних характеристик процесів, що відбуваються у складі працівників та в їхньому виробничому і соціальному середовищі.

Тому, на сьогодні актуальним питанням є вивчення можливостей підвищення ефективності функціонування системи управління людським капіталом за рахунок запровадження сучасних інформаційних технологій.

У сучасних умовах світових глобалізаційних процесів особливе значення відводиться інформаційному забезпеченню процесу управління, що проявляється в накопиченні і обробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Останні, в свою чергу вимагають обробки великих масивів інформації. Саме тут проявляється компетентність керівника, його здатність до накопичення достатньої кількості інформації й уміння нею вчасно скористатися.

Високі темпи зростання науково-технічного прогресу висувають жорсткі вимоги до інформаційного забезпечення системи управління людським капіталом підприємств. Ефективність цього виду діяльності, що ставить своєю метою підготовку й обґрунтування управлінських рішень, багато в чому визначає ефективність менеджменту в цілому. Підвищення ефективності використання інформаційних систем досягається шляхом побудови і сумісності інформаційних систем, що дозволяє усунути дублювання і забезпечити багаторазове використання інформації, установити визначені інтеграційні зв'язки, підвищити ступінь використання інформації.

Інформаційне забезпечення сприяє поширенню інформації, необхідної для рішення управлінських, науково-виробничих і інших питань, що виникають у процесі діяльності, а також створенню найбільш сприятливих умов для ефективного поширення інформації.

Ринкова економіка не може існувати без розвинутої інформаційної інфраструктури, без інформатизації бізнесу. Жорсткі й мінливі вимоги ринку ставлять перед менеджерами високі вимоги, тому що саме вони ухвалюють і організовують реалізацію ухвалених рішень, несуть відповідальність за успіх свого підприємства. Важливу роль відіграють і такі фактори, як інформація та комунікації.

У науковій літературі є різні концепції інформації. Сучасні розробки з теорії інформації належать таким відомим ученим, як Н.Віннер, А.Колмогоров, К.Шеннон, В.Глушков, Р.Абдєєв та ін. Значний внесок у дослідження інформаційно-комунікаційної діяльності зробили В.Бебік, Т.Бернерс-Лі, Р.Міллер, І.Жиляєв, М.Кастельс. Саме активна участь останніх багато в чому сприяла розвитку світових інформаційних мереж та створенню теоретичної бази функціонування інформаційного осередку підприємств.

Усі види даних, що використовуються в управління, в сукупності становлять певну систему інформації. Система інформації включає людей, методи, технічні засоби зняття, перетворення, передачі даних, носіїв інформації, схеми обробки даних. До основних функцій управлінської інформаційної системи належать збір, зберігання, накопичення, пошук і передача даних, що використовуються для прийняття рішень.

На сьогоднішній день для задоволення потреб різних організаційних рівнів і функціональних сфер управління людським капіталом в Україні виділяють кілька типів інформаційних систем, серед яких найбільш поширеними є: ділово-процесійні, офісні автоматизаційні та управлінські інформаційні системи [1].

Процесорна система (від англ. Transaction-Processing System) – комп'ютерна інформаційна система, що виконує щоденні поточні операції, потрібні для управління і забезпечує пряму підтримку на операційному рівні підприємства.

Система автоматизації діловодства (від англ. Office Automation System) має основним завданням підвищення продуктивності менеджерів і офісних працівників, використовуючи поточну документацію та сучасні передавальні технології. Це система селекторної інформації, іноді вона може також включати електронний календар, телеконференцію тощо.

Перші два типи інформаційних систем сприяють ефективному збору первинної інформації та миттєвому обміну нею між різними структурними одиницями підприємств. Широке запровадження їх, на нашу думку, у національному виробництві дозволить значно заощадити на помилках управління на початкових стадіях виробництва та надасть конкурентних переваг над підприємствами, що не мають чіткого автоматизованого впливу на інформаційні масиви.

Найбільш ефективною в управління людським капіталом українських підприємств на даний момент є управлінська інформаційна система — комп'ютерна інформаційна система, що постачає повсякденну інформацію і часто дозволяє здійснювати доступ до поточної і ретро­спективної інформації, потрібної керівникам. Система орієнтована на фактичні, операційні напрямки діяльності і особливо важлива в плануванні, прийнятті рішень. Як правило, система підсумовує інформацію з операційно-ділових систем для підготовки поточних доповідей, які використовуються головними спеціалістами [2].

Спеціалізованим типом інформаційної системи, який знаходить все більше використання на теренах нашої батьківщини, є експертна система. Це комп'ютерна система, яка використовує реальні знання експерта для вирішення спеціальних проблем. Такі системи інколи називають інтенсивно-науковими системами, тому що вони намагаються об'єднати знання великої групи експертів для вирішення проблем в сфері їх досвіду. Втім, реалізація даної інформаційної системи вимагає значних коштів, що значно знижує інтенсивність її використання. Як правило, експертну систему використовують великі підприємства для розрахунку важливих конкурентних переваг.

Вибір тієї чи іншої системи інформації для підприємства залежить від наявної чи проектованої системи управління, а також від ступеня централізації управління, рівня забезпеченості технічними засобами збирання, передачі й обробки інформації. У свою чергу, інформаційна система активно впливає на систему управління людським капіталом. Це слід враховувати при формуванні структурних функціональних підрозділів, розпо­ділі чисельності апарату управління між структурними підроз­ділами тощо. Створення науково удосконаленої інформаційної системи – важлива передумова раціональної організації управління виробництвом, своєчасного прийняття рішень щодо опти­мального ведення господарства.

Слід також відмітити, що застосування сучасних засобів зв’язку та обробки інформації у повсякденній роботі працівників дозволяє значно скоротити витрати на повсякденну та малоефективну роботу і підвищити ефективність ділових перемовин. Важливе значення в автоматизації управління має безпечна передача великих за обсягом інформаційних масивів, що здійснюється з використанням різноманітних видів ліній зв’язку. Впровадження інформаційних систем управління людським капіталом надає можливість більш ефективно розглядати внутрішні проблеми підприємств і, як наслідок, підняти ефективність праці на якісно новий рівень, з більшою ефективністю управляти людським капіталом на основі підтримання тісного зворотного зв’язку, розумно ставитися до ризику на основі методів глибокого аналізу проблеми, використовуючи інформаційне середовище підприємства, ефективно організовувати колективну працю [3].

Незважаючи на те, що останніми роками вітчизняними аграрними підприємствами зроблено значний крок в питаннях автоматизації управлінських процесів, загалом не може похвалитися розвинутою системою інформаційного забезпечення управлінців усіх рівнів. Більшість підприємств використовує морально застаріле програмне забезпечення управління виробничими циклами і не можуть конкурувати з аналогічними підприємствами навіть ближнього зарубіжжя. Часто керівники підприємств, навіть усвідомлюючи важливість сучасних інформаційних систем не наважуються вкладати значні кошти в розвиток інформаційної інфраструктури.

На понад 90% аграрних підприємств внутрішній документообіг залишається паперовим, що зумовлено, на нашу думку, низькою якістю людського капіталу. Працівників підприємств не бажають застосовувати сучасні тенденції інформаційного забезпечення управління. В першу чергу це стосується керівництва, від якого і залежить впровадження новітніх технологій обробки та розповсюдження інформації. Так переважаючим способом передачі інформації залишається усний та документальний паперовий.

Лише ті підприємства, де основу керівного складу представляють молоді спеціалісти мають змогу проводити більшість операцій з використанням сучасної техніки, за рахунок чого отримують значну віддачу від вкладень у інформаційну інфраструктуру та кваліфікований людський капітал.

Неабияке значення має розповсюдження на теренах України Всесвітньої павутини (World Wide Web), яка значно розширила горизонт для діяльності вітчизняних підприємств. На сьогодні людський капітал можна вважати ефективним, якщо він обізнаний з електронними засобами комунікації, має навички роботи з програмним забезпеченням та володіє кількома іноземними мовами. Такі фахівці дуже цінуються і є вирішальною перевагою в конкурентній боротьбі підприємств.

Основними причинами зниження собівартості комп’ютерної техніки та вартості послуг постачальників телекомунікаційного зв'язку (провайдерів) є великі темпи зростання інтернетизації в світі та широке використання засобів INTERNET-зв'язку у всіх галузях світового господарства [1].

Інформаційно-комунікаційні технології активно сприяють виникненню нових соціальних знань та зв’язків, тобто, значно підвищують якість людського капіталу. Основними причинами такого сприяння, на думку Р.Міллера, є вплив технології на спосіб організації суспільства та взаємодію між людьми; виникнення «економіки знань», що значно підвищує значення мережі; виникнення кіберпростору, що змушує людей шукати нові форми і способи самореалізації, одним з яких виступає мережа.

Таким чином, реалізація підприємствами стратегії інформаційного забезпечення сприяє ефективності використання людського капіталу та виробництва загалом. Інформатизація значно підвищує мобільність підприємств на ринках та надає конкурентних переваг у світових перегонах виробництва продукції. Кваліфікований людський капітал, що має доступ до інформації сьогодні розглядається як основна конкурентна перевага і є запорукою отримання надприбутків. Лише розуміння цих незаперечних фактів керівниками підприємств може переламати збитковість українського господарства і поставить його на рівні з провідними товаровиробниками світу.

 

Список використаних літературних джерел

 

1.      Бебік В.М. Інформаційно-комунікаційна діяльність суспільних організацій в інтернеті / В.М. Бебік // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №5. – С.28-37

2.      Жиляєв І.Б. Інформаційно-комунікаційні технології, як державний пріоритет / І.Б. Жиляєв // Проблеми науки. – 2003. – №8. – С.3-8.

3.      Лазоренко Л. Особливості сучасного управління людськими ресурсами / Л. Лазоренко // Персонал. – 2009. – №1. – С.53-56Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet