zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

 

Хар В.С., Вишневський В.А.

Науковий керівник - Кміть В.М.

Україна, м.Львів,

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

In the article the concept of tax culture is analyzed, the main reasons for the low level of tax culture in Ukraine are defined. The measures that will promote the establishment of partnership relations between taxpayers and tax authorities are suggested.

 

Головним завданням державної влади будь-якої країни є забезпечення стабіль­ного соціально-економічного розвитку для підвищення добробуту насе­лення і зміцнення її потенціалу та забезпечення потреб майбутніх поколінь.  Не останнє місце серед цих завдань займає удосконалення вітчизняної податкової культури, рівень розвитку якої характеризується не лише відсутністю партнер­ських взаємовідносин між платниками податків та податковими органами, а й існуванням між ними постійних і численних протистоянь та конфліктів.

З’ясовано і доведено, що на рівень правової свідомості платників податків, а відтак – показників реалізації фіскального потенціалу держави, значний вплив справляє податкова культура у суспільстві, яка характеризується не лише ставленням платників податків до своїх конституційних обов'язків щодо сплати коштів у державну скарбницю, а також шанобливим ставленням працівників фіскальних органів до суб’єктів податку [1, с.255].

Вперше термін “податкова культура” використав у своїй статті “Економія і соціологія податку на прибуток” Шумпетер, який зазначав, що “податкова культура є вираженням людської духовності і творчості” [2, с.290].

Охарактеризувати поняття “податкова культура” одним або навіть кілько­ма словами доволі складно, адже податкова культура суспільства – поняття комплексне, що включає в себе безліч зв'язків, відносин і факторів впливу.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що існує консенсус між вітчиз­ня­ними науковцями у визначенні податкової культури як сукупності соціально-економічних, психолого-педагогічних взаємовідносин між платни­ком і подат­ківцем на основі досконалого знання податкових законів і норматив­но-право­вих документів, культури спілкування, моралі, етики, профе­сій­них якостей.

Оскільки, поняття податкової культури стосується не лише самих платни­ків, а й органів, уповноважених у сфері оподаткування, тому їхню діяль­ність треба розглядати у взаємозв'язку. З одного боку, культура діяльності податко­вих органів справляє вплив на платника, створюючи певний тиск, з іншого боку, платники чинять певний тиск на податківців. Якщо цей тиск виходить за рамки загальної культури, то між платником і податковим органом виникає конфлікт, який, безумовно, призводить до гальмування сплати податків.

Підвищення податкової культури і зміцнення податкової дисципліни пов’язане не тільки з платниками і законодавчою базою, оскільки значною мірою залежить від того, хто і як працює податковим інспектором, а також від уміння встановити ділові і доброзичливі  взаємини як з платниками, так і з колегами в межах службової етики. Саме тут, у людському чиннику, закладено головні резерви процесу збирання податків.

Сьогоднішній конфлікт між підприємцями та урядом стосовно Податкового кодексу проілюстрував, наскільки далекими від партнерських є відносини між владою та бізнесом. Жодна із сторін не бажає йти на компроміс, ототожнюючи свої інтереси з національними. Уряд принципово ігнорує будь-які вимоги підприємців, останні - з таким же радикалізмом вимагають від президента накласти вето на Податковий кодекс.

Особливостями вітчизняної податкової культури є:

1.    Нестабільність та суперечливість податкового законодавства, в результа­ті чого платники податків не мають змоги безперервно ознайомлюватись з новими змінами в законодавстві і швидко реагувати на них.  

Тому найбільше правопорушень у сфері оподаткування виявлено не з навмисних мотивів платників, а саме через недостатню їхню поінформованість про нові чи ймовірні зміни в чинному законодавстві країни [3, с.142].

2.    Взаємовідносини платників та податкових органів характеризуються однобокістю, що розрахована лише на примусове адміністрування податків.

 Податкові органи помилково вважають, що вони мають одне важливе завдання – збирання податків, а оподаткування часто розглядається як “божественна місія”, яка виправдовує всі засоби.

3.    Контролюючі органи у сфері оподаткування в своїй роботі не приділяють належної уваги методам, спрямованим на прищеплення та розвиток у платників податкової свідомості, орієнтованої на добровільну сплату податків.

4.    Відсутність структурованого діалогу, компромісу між платниками податків та податковими органами.

5.    Значні зловживання посадовими особами податкових органів своїм службовим становищем та неналежне виконання обов’язків.

6.    Масштабні ухиляння від сплати податку з доходів фізичних, що яскраво ілюструють податкові декларації українських бізнесменів, політиків та вищих чиновників. Їхні офіційні доходи просто непристойні на фоні найдорожчих автомобілів, будинків та різних предметів розкоші.

7.    Порушення на практиці прав платників податків: на інформацію, на захист, на справедливе і рівноправне становище, на оскарження дій та рішень посадових осіб податкових органів, на конфіденційність.

Вітчизняне законодавство, що регулює податкові процедури, містить всі ці права, але питання про їх чітке визначення вимагають відповідних змін до діючих правил, а також більшої узгодженості в їх застосуванні на практиці.

8.    Непрофесіоналізм, нездатність податківців налагоджувати добрі стосунки з платниками податків, допомагати їм порадою, бути консультантом і водночас стежити за своєчасною сплатою податків.

Удосконалення податкової культури слід починати передусім з працівників податкових органів, адже ефективність роботи будь-якої системи, насамперед, залежить від рівня кваліфікації працівників, від їхнього ставлення до професійної діяльності, від морально-етичних засад та особистих рис.

Таким чином, важливим є аналіз досвіду інших країн у сфері ефективного оподаткування. Прикладом ефективних взаємовідносин між платниками податків і працівниками податкових органів є США, де податкова культура настільки глибоко вкорінена у свідомості кожного американця,  що складається враження про її генетичне закріплення. Принцип неминучості та добровільності міцно закріпився у свідомості платників податків і інших розвинених країн. Наприклад, у Нідерландах добровільність сплати податків сягає 97%.

Здійснивши аналіз причин низького рівня податкової культури в Україні, пропонуємо заходи, які сприятимуть не тільки розв'язанню проблеми гармонізації відносин податкових контролюючих органів та платників, а й встановленню між ними партнерських засад діяльності. До них належать:

1)      активізація роботи контролюючих органів у сфері оподаткування в напрямі формування у вітчизняних платників податків податкової свідомості добровільної сплати податків та інших обов'язкових платежів;

2)      організація навчання платників податків і працівників податкових органів з питань застосування податкового законодавства;

3)      на нашу думку, крім правового вдосконалення законодавчих актів велике значення має робота з виховання податкової культури у майбутніх платників податків. Без цього морального фактора податки, як і раніше, будуть сприйматися вороже основною масою населення.

В Україні прийняли програму формування високої податкової культури зі шкільної лави. Видано спеціальну книжку “Казка про податки”, яку роздають школярам. Кожен малюнок книжки супроводжується певним написом: “Нема податку – нема порядку”, “Без оподаткування нема навчання”, “Без сплати податку немає достатку”  і т.д.

Позитивно оцінюємо, що знання про податки включені в шкільні дисципліни і  діти знатимуть, що кожна доросла людина, яка працює, мусить віддавати частку заробленого своїй державі у вигляді податку.

1)      завчасне та обов’язкове інформування громадськості про майбутні закони податкового законодавства. Таке інформування повинно передбачати участь Міністерства освіти і науки України, а також державних засобів масової інформації як загальнодержавного, так і регіонального та місцевого рівнів;

2)      усвідомлення податковими органами, що їх місією є не збирання якомога більшої кількості податків, а відновлення справедливого оподаткування.

Отже, ведучи мову моральну сторону податкової політики, вважаємо, що треба домагатися того, щоб податки служили платникам податків, а не експлуатували їх. Для цього законодавцям необхідно добитися того, щоб кожен податковий закон був зрозумілий, доступний платнику податків, щоб він знав, навіщо він платить цей податок, і куди підуть його гроші, і як вони будуть використовуватися в бюджеті. Кожен громадянин повинен усвідомити свою причетність до державних проблем і бути впевненим, що він також бере участь у вирішенні найскладніших економічних і соціальних завдань.

 

Література

 

1.      Хром'як Н.В., Чубай В.М. Формування податкової культури органів Державної податкової адміністрації. −  Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.9.

2.      Nerre, Birger (2001g): The Concept of Tax Culture. In: National Tax Association. Proceedings Ninety-Forth Annual Conference 2001. Baltimore, Maryland. Edited by Sally Wallace. NTA, Washington DC.

3.      Безпалько І.Р. Удосконалення взаємин платників податків із податковими органами. Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.2.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet