zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТЬЮТОР – ОРГАНІЗАТОР САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

Поляков А.О.

Україна, м.Харків,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

В статье представлен анализ целей, педагогических условий организации и управления самостоятельной работой студентов тьютором. Указаны цели, права, обязанности тьютора в организации самостоятельной учебно-познавательной деятельноти студентов высших учебных заведений. Обращено внимание на необходимость учета специфики работы тьютора, а именно: интенсивности и малой частотности учебного взаимодействия со студентами.

 

Відповідно до розпорядження КМУ від 27 серпня 2010 р. N 1728-р. розроблено план заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 р., згідно з яким передбачено розширення  організаційно-правових  засад функціонування підготовчих відділень, тьюторської системи у вищих навчальних закладів з урахуванням потреби у створенні умов для організації самостійної роботи студентів, розробка методичного забезпечення функціонування системи «Освіта впродовж життя», створення можливостей дистанційного навчання [2]. Розв’язання цих завдань потребує розробки інформаційно-методичної бази педагогічної взаємодії тьютора і студентів.

Проблему організації самостійної роботи студентів у процесі оволодіння знаннями розглядали Л. Аристова, В.Буряк, Є.Голант, М.Данилов, Б.Єсипов, Л.Жарова, В.Козаков, Б.Коротяєв, І.Лернер, О.Нільсон, І.Огородников, В.Паламарчук, П.Підкасистий, О.Савченко, А.Усова, Т.Шамова та ін. Досліджувалися питання взаємодії викладачів, кураторів академічних груп зі студентами під час позааудиторної діяльності студентів (О.Дубасенюк, Л.Клименко, В.Лозова, Л.Онучак).

В умовах сьогодення потребує унормування сфера повноважень і структурування педагогічної взаємодії тьютора і студентів в організації самостійної роботи останніх.

На внутрішньоуніверситетському рівні самостійна робота студентів здійснюється за двома формами: тематичною і загальною. Тьютор координує навчально-пізнавальну діяльність студентів саме в організації тематичної самостійної роботи (25-35% від обсягу годин, відведених робочим навчальним планом на самостійну роботу), може давати індивідуальні організаційно-методичні вказівки до загальної самостійної роботи. Тьютор – це викладач-консультант, який створює освітнє середовище, необхідне студентові для освоєння у повному обсязі програми професійної підготовки, формування досвіду розв’язувати проблеми професійного порядку, вчитися у зручному режимі [1, с.47]. В організаційному аспекті тьютор координує діяльність викладачів з метою запобігання нерівномірності розподілу навчального навантаження студентів, розробляє заходи позитивної мотивації до самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, проводить діагностичну і корекційну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психічних особливостей студентів, здійснює поточний контроль, враховуючи професійну цінність змісту пропонованих завдань. Також він координує роботу органів студентського самоврядування, батьків та інших учасників педагогічного процесу з виконання завдань навчання і виховання у студентському колективі (академічних групах), самореалізації й розвитку студентів, їхнього соціального захисту. Діяльність тьютора відповідає вимогам особистісно-орієнтованої педагогіки і реалізації на практиці психолого-педагогічної підтримки студентів.

Обов’язки тьютора визначаються деканом факультетів вищого навчального закладу за його згодою і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів студентів заміна тьютора може бути здійснена протягом навчального року. Тьютор має право на: відвідування занять і виховних заходів у групі доручених студентів, присутність на заходах, що проводять для студентів навчальні, культурно-просвітні заклади, громадські організації навчального закладу, інші юридичні або фізичні особи; внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу і педагогічної ради про заохочення студентів; ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу (адміністрацією факультетів) питань соціального захисту студентів; відвідування студентів за місцем проживання (за згодою батьків, опікунів, піклувальників) для вивчення умов виховання; вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації; вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи зі студентами; захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства.

Тьютор складає план роботи зі студентами у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу. Тьютор підзвітний у своїй роботі декану факультету, а у розв’язанні питань щодо вибору діагностичних методик і форм корекційної роботи зі студентами безпосередньо – заступнику декана з навчально-виховної роботи.

Серед основних повноважень тьютора, які стосуються управління самостійною роботою студентів, варто виокремити: проведення систематичного моніторингу якості викладання дисциплін професійного спрямування і формування на основі результатів відкритого рейтингу викладачів для об’єктивації інформаційного пакету навчального процесу на факультеті, підготовку дидактичних матеріалів для самостійної роботи студентів із застосуванням інноваційних технологій і методик дистанційного навчання. Тьютор зобов’язаний консультувати і підтримувати студентів, організувати інформаційну підтримку абітурієнтів, забезпечити зворотний зв’язок викладачів і студентів під час виконання практичних самостійних робіт, науково-дослідної роботи за комплексною проблематикою, підтримувати зацікавленість у навчанні упродовж усього періоду навчання студентів, формувати персональні карти абітурієнтів за результатами діяльності підготовчих відділень на базі ВНЗ.

Управлінський аспект роботи тьютора передбачає: набір і реєстрацію студентських та абітурієнтських груп для організації самостійної роботи, надання інформаційного пакету, навчально-методичних матеріалів і формування на їхній основі індивідуального навчального плану студента; облік виконаної самостійної роботи; організацію доступу студентів до приміщень для консультування, бібліотек, комп’ютерних класів тощо; розв’язання питань, пов’язаних з технічною стороною навчального процесу (використання дистанційних засобів навчання); координування діловедення (реєстраційних технологічних карт, індивідуальних навчальних планів студента, результатів підсумкової атестації); інформування деканатів про рівень успішного виконання індивідуальних навчальних планів студентами.

Тьютор зобов’язаний дотримуватись педагогічної і психологічної етики, поважати гідність студентів. Своєю діяльністю утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; пропагувати здоровий спосіб життя; постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну і психологічну майстерність; вести необхідну документацію (журнали, особові картки, плани роботи тощо).

Специфіка роботи тьютора полягає у короткотривалості і інтенсивності взаємодії в системі «студент – викладач». Основним дидактичним завданням тьютора є формування досвіду студента активно сприймати інформацію, самостійно мислити та працювати. Можна запропонувати розмежування ролей тьютора в залежності від його втручання в самостійну діяльність студента: «координатор» як носій повної інформації про процес виконання самостійної роботи студента; «керівник» як організатор та носій основної інформації; «консультант», що здійснює дієву допомогу за наявності визначених утруднень при виконанні самостійних робіт; «модератор» - спостерігач, але арбітр, який тільки спрямовує самостійну розумову діяльність.

 

Список літератури:

 

1.      Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проектів та програм [Текст] : навчальний посібник / І.В. Іванюк. - К. : Таксон, 2004. - 207 с.

2.      Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні [Електронний ресурс] : - Режим доступу : http: //zakon.nau.ua/doc/?code=244/2008, вільний. - Загол. з екрану.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet