zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

Шкільова Г.М.

Україна, м.Мелітополь,

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького

 

В статье рассмотрены критерии педагогических инноваций, критерии проектной деятельности, осуществлен анализ проектной деятельности с точки зрения педагогических инноваций.

 

Актуальність проблеми. Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі є об'єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став учень; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця, готовності учня до сприйняття та активної діяльності у нових соціально-економічних умовах.

Однією з нових технологій, яка змінює погляд на сучасну освіту, допомагає сформувати в учнів нові якості особистості є проектна технологія.

Метою статті є аналіз проектної діяльності як інноваційного засобу організації навчально-виховного процесу у початковій школі.

Огляд літературних джерел свідчить, що під інновацією розуміється нова форма організації праці та управління,  нові види технологій, які займають значне місце в освіті. Іншими словами, інновація освіти – це цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог.

Критеріями педагогічних інновацій є:

·         новизна – дає змогу визначити рівень новизни досвіду;

·         оптимальність – сприяє досягненню високих результатів;

·         ефективністьпевна стійкість позитивних результатів у діяльності вчителя;

·         можливість творчого застосування в масовому досвідіпередбачає придатність апробованого досвіду для масового впровадження в загальноосвітніх закладах [3].

Проектування з позицій освітньої інновації висвітлювали М.Алексєєв, Л.Ващенко, Ю.Громико, Л.Даниленко, Н.Масюкова, О.Новіков та ін.     

На рубужі ХХ – ХХІ століть проектування стало розглядатися як особливий вид мисленнєвої діяльності. Практичні можливості проектної діяльності в освіті розширились ще більше з появою інформаційно-комунікаційних технологій. Згодом проектні властивості та характеристики привласнювались освітнім процесом та освітньою системою взагалі. Ідеї проектування поширились на рівень педагогічних систем, освітнього середовища, особистості, змісту виховання та навчання, передбачаємих результатів розвитку особистості.

Проектне середовище набуло властивостей освітнього. Використання можливостей логіки створення типових проектів виступає як основний засіб навчання [2].

Критеріями проектної діяльності виступають:

·         наявність цікавої проблеми для молодших школярів, яка вимагає дослідницького пошуку для її розв’язання;

·         самостійна діяльність учнів;

·         структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів);

·         визначення базових знань із різних областей, необхідних для ефективної роботи над проектом;

·         використання дослідницьких методів;

·         визначення мети проекту;

·         практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;

·         результати виконаних проектів мають бути матеріальними [1].

Найважливішим та найскладнішим етапом у розробці проекту є виявлення проблеми та формулювання проблемного питання, адже саме проблема є рушійною силою всього проекту, мотивує учнів до роботи, викликає та підтримує їх інтерес. Проблема – теоретичне або практичне питання, задача, яка потребує розв’язання, дослідження. Проблемне питання – навчальне питання, яке вимагає відповіді на нього за допомогою мислення. Тому проблемне питання має бути таким, на яке неможливо знайти відповідь у підручнику або енциклопедії.

Вивчення спеціалізованої періодичної літератури для вчителів-практиків свідчить про те, що метод проектів вже використовується у навчально-виховному процесі початкової школи. Проте аналіз надрукованих розробок уроків за методом проектів вказує на те, що вчителі недостатньо реалізовують потенціал методу проектів, підходять формально до розробки уроків за методом проектів.

Приймаючи участь у проектній діяльності учні розвивають такі навички:

·         самостійно здобувати знання, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

·         користуватися дослідницькими прийомами (збирати інформацію, аналізувати проблеми з різних точок зору, висувати гіпотезу, робити висновок);

·         спілкуватися у групі, виконувати різні соціальні ролі.

Отже, аналізуючи проектну діяльність за критеріями педагогічних інновацій можемо відмітити:

1)      проектна діяльність вважається новим видом діяльності у зв’язку з недостатньою організаційною, технічною, психологічною підготовленістю педагогічних кадрів;

2)      проектна діяльність є оптимальним засобом розвитку самостійності, творчості, толенрантності, мислення учнів, сприяє набуттю комунікативних навичок;

3)      ефективність проектної діяльності підтверджується позитивним ставленням учнів до навчання, високим рівнем знань з проблеми, яка досліджувалась протягом роботи над проектом;

4)      план роботи над проектом, створений вчителем до початку роботи учнів, може бути творчо використаний іншими вчителями з урахуванням особливостей класу.

 Висновок. Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти та визначають її розвиток. Освіта в сучасному суспільстві перестає бути засобом засвоєння готових знань, вона стає засобом інформаційного обміну особистості з оточуючими її людьми. Це вимагає від учнів набуття певних навичок та нових способів роботи. Проектна діяльність і ефективним засобом організації навчально-виховного процесу у початковій школі відповідно до реалій сьогодення.

 

Література

 

1.      Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х. : Основа, 2009. – 176 с.

2.      Колесникова И.А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская ; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М. : Академия, 2008. – 288 с.

3.      [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studentam.net.ua/content/view/2284/85/Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet