zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛАХ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

 

Ворожбіт В.В.

Україна, м.Харків,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

В статье перечислены проблемы правового регулирования духовно-нравственного воспитания детей в общеобразовательных школах на уровнях: международного законодательства, национальных программ воспитания, региональном и внутришкольном уровнях. Обращено внимание на необходимость учета иерархии потребностей в цели духовно-нравственного воспитания, особенностей контингента учащихся и пиитов школ, тенденций культурного развития страны, мира в целом.

 

Якісні зміни усіх галузей життєдіяльності суспільства висувають нові вимоги до формування особистісних якостей людини, що пов’язано з необхідністю вдосконалення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. Сучасна дійсність характеризується дефіцитом духовних цінностей, морально-етичних констант. Посилення прагматизму в культурному середовищі, популяризація у засобах масової інформації споживацької психології зумовили тенденцію формального ставлення до духовного зростання особистості, нівелювання моральних та етичних цінностей.

Питань методології духовно-морального виховання у педагогічній антропології вивчали І.Аносов, І.Бех, С.Гончаренко, В.Зінченко, М.Култаєва, Б.Мещеряков, С.Кузьміна, Н.Радіонова, О.Сухомлинська, Б.Ступарик. Учені А.Колодін, Н.Кочан, Г.Лозко, В.Пащенко досліджували проблеми інтегрування світського та релігійного виховання. Творчу спадщину видатних педагогів, місце духовно-морального компоненту у структурі особистості вчителя та роль його авторитету вивчали М.Богуславський, М.Євтух, Л.Журенко, С.Золотухіна, Т.Ільїна, О.Каневська, Н.Мещерякова, З.Равкін та інші. Однак, реалії сьогодення указують на необхідність формування правового поля організації духовно-морального виховання дітей.

Міжнародним і національним законодавством визнано розвиток людини основною метою і критерієм суспільного прогресу. У Програмі «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна-2010» в частині підвищення соціальних стандартів життя українських громадян указано на доцільність оновлення індикаторів національних цілей освіти і виховання. Відповідно до вказаної програми основні цілі виховання загалом, і духовно-морального зокрема, формуються у трьох напрямах: перший – створення умов для виховання і самовиховання упродовж усього життя, підтримка доброго стану здоров’я, другий – забезпечення доступності знань з основ моралі, релігійної і світської етики, третій – формування засобів, що впливають на вироблення системи духовних і моральних цінностей особистості [3, с. 44]. На рівні нормативів, розроблених ЮНЕСКО, а саме Концепції людського розвитку, закладено наступні способи оптимізації виховного процесу:

1)      збільшення інвестицій в освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру, професійно-педагогічну підготовку;

2)      справедливий розподіл доходів і багатства;

3)      досягнення збалансованості соціальних витрат;

4)      розширення можливостей стимулювання людей до вибору здорового способу життя, підвищення їх ролі у суспільстві, розширення можливостей прийняття рішень стосовно своєї долі, з посиленням відповідальності за прийняте рішення і його виконання [3, с.46].

У Доповіді Президента України В.Януковича про людський розвиток 2009 р. було представлено останній рейтинг країн за Індексом людського розвитку, в якому Україна посіла 85-е місце. Порівняно з 2005 р. Україна втратила дев’ять позицій [3, с.25]. Для подолання регресивних тенденцій необхідним видається правове регулювання духовно-морального виховання, унормування способів створення сприятливого виховуючого середовища для реалізації мети сучасного освітнього процесу, визначеній в «Основних орієнтирах виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України до 2012 року» (Наказ МОН України № 1133 від 17.12.2007), не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя [1].

Сучасному духовно-моральному вихованню має бути властива випереджувальна роль у демократичному процесі державотворення. Воно має стати засобом відродження національної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей: патріотизму, чесності, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи, миру і злагоди в суспільстві. Конституцією України (стаття 3) проголошено основою людину найвищою цінністю. Для реалізації конституційних прав і свобод громадян України потребує правового регулювання та розробки інструментарію відповідальності освітніх закладів та установ, що надають освітні послуги за формування системи ціннісного ставлення особистості до себе, соціального і природного довкілля [2]. Видається доцільним розробка норм права щодо способів поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, його батьків (осіб, що їх заміняють), суспільства, держави в особі педагогів. Розширюється кількість суб’єктів виховного впливу, тому правового регулювання потребує узгодження дій батьківських комітетів, громадських організацій для проведення виховних заходів.

Як відомо, джерелом мотивації вчинків людини, її поведінки є система та ієрархія внутрішніх цінностей. У психічно здорової людини ця система має три рівні: на нижчому рівні – особисті та матеріальні цінності (власні потреби, задоволення); на середньому – культурні цінності (мистецтво, наука, загальнонародні надбання, правопорядок); на вищому – духовні цінності (ідеали, ціннісні настанови, обов’язок перед суспільством). Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання. Вона є критерієм ефективності виховного процесу, якщо повною мірою спирається на указану ієрархію внутрішніх цінностей людини.

Проаналізовані у ході дослідження плани виховної роботи загальноосвітніх шкіл різних типів у різних регіонах України (всього – понад 800 планів виховної роботи) підтвердили факти надмірної керованості виховним процесом, формального підходу до визначення змісту виховних заходів, форм і методів виховання. Низький рівень відображення у планах виховної роботи специфіки учнівського і викладацького контингенту, типу навчального закладу. У сучасних концепціях розвитку шкіл і виховних планах і програмах варто наголосити: усі діти різні, але однакові у правах і свободах; кожна дитина має право пізнавати світ у доступній для неї формі, школа зобов’язана забезпечити їй можливість руху за індивідуальною освітньою траєкторією; основа сучасної школи – принцип поваги до внутрішнього світу дитини; ефективною є тільки та система освіти, яка базується на домінуванні громадських засад управління, самоврядуванні, свободі думки й верховенства права учасників освітнього процесу; шкільний простір має формувати середовище добра, місцем, де учень повинен знаходити захист як від негараздів навколишнього світу, так і від самого себе; лідерство є єдино можливим способом досягнення прогресу в освіті.

Тому правове регулювання виховного процесу має відображати глобалізаційні процеси, передбачати координацію, а не управління, урахування особливостей педагогічного колективу та специфіки навчального закладу. Подальшого вивчення потребують питання компаративного аналізу правового регулювання духовно-морального виховання учнівської молоді в Україні і світі.

 

Список літератури:

 

1.      Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх закладів України до 2012 року : Наказ МОН України № 1133 від 17.12.2007. – К., АПН, 2007. – 68 с.

2.      Права людини в Україні – 2007 : доповідь правозахисних організацій / за ред. Є. Захарова, І. Рапп, В.Яворського. – Харків : Права людини, 2008. – 304 с.

3.      Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна : Національна доповідь. – К. : Міністерство економіки України, 2010. – 108 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet